1. Giới thiệu

  • Stripe Ruby cung cấp SDK cho việc truy cập thuận tiện vào các Stripe API từ ứng dụng được viết bằng ngôn ngữ Ruby. Nó cũng cấp 1 tập hợp các nguồn được định nghĩa sẵn cho phép khởi tạo các requestresponses ho các API
  • Các chức năng khác ràng buộc. Ví dụ
   • Dễ dàng configuration và sử dụng
   • Sử dụng pagination
    ....
 2. Cài đặt

  • Yêu cầu:

   • Ruby 1.9.3 hoặc cao hơn.
   • rest-client
  • Cách 1

   Ruby
          gem install stripe
    
   • Nếu bạn muốn xây dựng gem từ nguồn
   Ruby
          gem build stripe.gemspec
    
  • Cách 2 sử dụng bundle, thêm gem "stripe" vào Gemfile

   Ruby
          gem "stripe"
    
 3. Sử dụng

  • Tạo stripe client

   Ruby
          Stripe.api_key = ENV["STRIPE_SECRET_KEY"]
    
  • HTTP status code<br>

  Http Code Descriptions
  200 - OK
  400 - Bad Request
  401 - Unauthorized
  402 - Request Failed
  404 - Not Found
  409 - Conflict
  429 - Too Many Requests
  500, 502, 503, 504 - Server Errors
  • Errors
  Errors Code Descriptions
  api_connection_error
  api_error
  authentication_error
  card_error
  invalid_request_error
  rate_limit_error
  • CODES
  Code Descriptions
  invalid_number
  invalid_expiry_month
  invalid_expiry_year
  invalid_cvc
  invalid_swipe_data
  incorrect_number
  expired_card
  incorrect_cvc
  incorrect_zip
  card_declined
  missing
  processing_error
  • Handling errors

   Ruby
        begin
        .......................
        rescue Stripe::CardError => e
         if e.json_body[:error][:type] == "card_error"
          errors.add :base, I18n.t(e.json_body[:error][:code], scope: "stripe.status_code.card_error")
         end
         return false
        rescue Stripe::RateLimitError => e
         errors.add :base, I18n.t("stripe.status_code.unknown_error")
         Rails.logger.error "Too many requests made to the API too quickly"
         StripeMailer.delay.send_error e.json_body[:error][:message]
         return false
        rescue Stripe::InvalidRequestError => e
         errors.add :base, I18n.t("stripe.status_code.unknown_error")
         Rails.logger.error "Invalid parameters were supplied to Stripe's API"
         StripeMailer.delay.send_error e.json_body[:error][:message]
         return false
        rescue Stripe::AuthenticationError => e
         errors.add :base, I18n.t("stripe.status_code.unknown_error")
         Rails.logger.error "Authentication with Stripe's API failed"
         StripeMailer.delay.send_error e.json_body[:error][:message]
         return false
        rescue Stripe::APIConnectionError => e
         errors.add :base, I18n.t("stripe.status_code.unknown_error")
         Rails.logger.error "Network communication with Stripe failed"
         StripeMailer.delay.send_error e.json_body[:error][:message]
         return false
        rescue Stripe::StripeError => e
         errors.add :base, I18n.t("stripe.status_code.unknown_error")
         Rails.logger.error "Display a very generic error to the user"
         StripeMailer.delay.send_error e.json_body[:error][:message]
         return false
        rescue => e
         errors.add :base, I18n.t("stripe.status_code.unknown_error")
         Rails.logger.error "Something else happened, completely unrelated to Stripe"
         return false
        end
    
  • Create CardToken

   Ruby
       response = Stripe::Token.create(
        card:{
         number: card_number,
         exp_month: card_exp_month,
         exp_year: card_exp_year,
         cvc: card_cvc,
         name: card_name
        }
       )
    

  <br>

  • Response
   JSON
        #<Stripe::Token id=tok_189fl82eZvKYlo2CYPt0jHMX 0x00000a>
        JSON: {
         "id": "tok_189fl82eZvKYlo2CYPt0jHMX",
         "object": "token",
         "card": {
          "id": "card_189fl82eZvKYlo2C0EiJscSI",
          "object": "card",
          "address_city": null,
          "address_country": null,
          "address_line1": null,
          "address_line1_check": null,
          "address_line2": null,
          "address_state": null,
          "address_zip": null,
          "address_zip_check": null,
          "brand": "Visa",
          "country": "US",
          "cvc_check": null,
          "dynamic_last4": null,
          "exp_month": 8,
          "exp_year": 2017,
          "funding": "credit",
          "last4": "4242",
          "metadata": {
          },
          "name": null,
          "tokenization_method": null
         },
         "client_ip": null,
         "created": 1462905546,
         "livemode": false,
         "type": "card",
         "used": false
        }
    

Nguồn: Viblo