Định nghĩa hàm current() trong PHP

Mỗi mảng có một con trỏ nội tại tới phần tử "hiện tại" của nó, mà được khởi tạo tới phần tử đầu tiên được chèn vào mảng.

Về cơ bản, hàm current() trả về value của phần tử mảng mà hiện tại đang được trỏ bởi con trỏ nội tại này. Hàm này không di chuyển con trỏ nội tại này. Nếu con trỏ nội bộ chỉ đến phần tử cuối cùng trong mảng, thì hàm current() trả về FALSE.

Cú pháp hàm current() trong PHP

Dưới đây là cú pháp của hàm current() trong PHP:

current ( $array );

Tham số

array: Bắt buộc. Xác định một mảng

Trả về giá trị

Trả về phần tử hiện tại trong một mảng.

Ví dụ minh họa cách sử dụng hàm current() trong PHP:

<?php
  $transport = array('foot', 'bike', 'car', 'plane');
  $mode = current($transport); 
  print "$mode <br />";

  $mode = next($transport); 
  print "$mode <br />";

  $mode = current($transport);
  print "$mode <br />";

  $mode = prev($transport); 
  print "$mode <br />";

  $mode = end($transport);
  print "$mode <br />";

  $mode = current($transport); 
  print "$mode <br />";
?> 

Lưu chương trình trên trong một file có tên là test.php trong htdocs, sau đó mở trình duyệt và gõ địa chỉ http://localhost:8080/test.php sẽ cho kết quả:

Hàm current() trong PHP

Xem thêm Hàm trong php