I. So sánh mô hình Waterfall với Scrum

II. Thách thức và giải pháp

 1. Thay đổi requirement: Product backlog
 2. Phạm vi kiểmthử sẽ gia tăng: Automate regression test – Tự động hóa kiểm thử hồi quy Priority test – Sắp xếp thứ tự kiểm thử Light document – tài liệu gọn nhẹ
 3. Tester cần phải có nhiều kỹ năng khác nhau: Đào tạo (Training) / huấn luyện (coaching) / vận dụng trí tuệ tập thể để giải quyết một vấn đề phức tạp (brainstorming)
 4. Tester cần thay đổi từ cách làm truyền thống sang Agile: Khái niệm, kinh nghiệm / thái độ và văn hóa

III. Chiến lược kiểm thử

 • Cách tiếp cận toàn bộ nhóm (Whole team)
 • Tự động hóa: tích hợp liên tục: liên tục xây dựng và triển khai tự động
 • Kiểm thử đơn vị
 • Kiểm thử hồi quy
 • TDD (Test Driven Development) là một phương thức làm việc, hay một quy trình viết mã hiện đại. Lập trình viên sẽ thực hiện thông qua các bước nhỏ (BabyStep) và tiến độ được đảm bảo liên tục bằng cách viết và chạy các bài test tự động (automated tests). Quá trình lập trình trong TDD cực kỳ chú trọng vào các bước liên tục sau: 1. Viết 1 test cho hàm mới. Đảm bảo rằng test sẽ fail. 2. Chuyển qua viết code sơ khai nhất cho hàm đó để test có thể pass. 3. Tối ưu hóa đoạn code của hàm vừa viết sao cho đảm bảo test vẫn pass và tối ưu nhất cho việc lập trình kế tiếp 4. Lặp lại cho các hàm khác từ bước 1 Quy trình phát triển TDD:
 • Pair testing: Developers & Testers
 • Kiểm thử dựa vào rủi ro: Để giảm thiểu rủi ro, chúng ta sẽ phải sắp xếp độ ưu tiên cho việc kiểm thử.