qtcentre.org qtcentre.org

QT: Create new connections when signal is emitted

Hello, I would like to create a SLOT that establish some connections between classes. Something like this: Code: void MainWindow::onDocumentDockletUndocked( bool isFloating ) { if(isFloating) { foreach(MultiEditor * me, mEditorList) { connect(me, SIGNAL(currentDocumentChanged(Document*)), mDocumentsDocklet, SLOT(setCurrent(Document*))); } } else { foreach(MultiEditor * me, mEditorList) { disconnect(me,...

viblo.asia viblo.asia

Chọn kiểu for-loop nào và khi nào trong Java?

Trong Java có ba phương pháp (hình thức) duyệt với vòng lặp (loop) đó là for-loops (loop thông thường), for-each loops, và Java 8 lambda for-each loops. Java 8 giới thiệu một dạng khác của vòng lặp for. Có phải mỗi khi có phương pháp mới ra đời thì nó tốt hơn phương pháp cũ? Trường hợp này thì câu trả lời là không phải vậy. Mỗi phương pháp lặp có cái...

arkency.xml arkency.xml

How to unit test classes which depend on Rails models?

Let’s say you have such a class: (this code is borrowed from this Reddit thread class CreateSomethingService def initialize(params) parse_parameters params end def run Something.create(name: @name) end private def parse_parameters(params) @name = params[:name] end end How can we test this class without loading Rails? One way to unit test it is by using the repository object and the concept of replacing...

viblo.asia viblo.asia

Spring mvc build a simple rest api

Trong bài viết này chúng ta sẽ build 1 restful api đơn giản sử dụng spring mvc. Dưới đây là các api GET request to /api/user/ returns a list of users GET request to /api/user/1 returns the user with ID 1 POST request to /api/user/ with a user object as JSON creates a new user PUT request to /api/user/3 with a user object as JSON updates the user with ID 3 DELETE request to /api/user/4 deletes the user with ID...