viblo.asia viblo.asia

Tôi đã viết Gem đầu tiên của mình như thế nào?

Lý do Mỗi lần tạo mới một Rails project, do là người thích sự hoàn hảo, nên mình thường dành ra một chút thời gian để beautify lại Gemfile, Lúc ban đầu tạo một project thì Gemfile sẽ như thế này: source 'https://rubygems.org' git_source(:github) do |repo_name| repo_name = "#{repo_name}/#{repo_name}" unless repo_name.include?("/") "https://github.com/#{repo_name}.git" end #...