northscalefeed

How to transition from Equivalent Indexes to Index Replicas?

In the previous post, we saw the benefits of using index replicas over equivalent indexes.  Let’s say you are on Couchbase 4.x and have the following 3 equivalent indexes spread across 3 nodes; and with Couchbase 5.0 Beta available, you want to migrate these equivalent indexes to Index Replicas.//old 4.x equivalent indexes create index eq_index1 on bucket(field1); create index eq_index2 on bucket(field1); create index eq_index3...

cppdeveloper.com cppdeveloper.com

2.4.5 Một số biểu thức logic

Các biểu thức điều kiện sau là tương đương nhau → Variable > 0 tương đương với !(Variable <= 0) Variable != 0 tương đương với !(Variable == 0) Có thể bạn vẫn nhớ định luật De Morgan từ khi còn học ở trường trung học. Nó nói rằng: Phủ định của 1 phép hội là phép tuyển của các phủ định Phủ định của 1 phép tuyển là phép hội của...

cppdeveloper.com cppdeveloper.com

2.4.5 Một số biểu thức logic

Các biểu thức điều kiện sau là tương đương nhau → Variable > 0 tương đương với !(Variable <= 0) Variable != 0 tương đương với !(Variable == 0) Có thể bạn vẫn nhớ định luật De Morgan từ khi còn học ở trường trung học. Nó nói rằng: Phủ định của 1 phép hội là phép tuyển của các phủ định Phủ định của 1 phép tuyển là phép hội của...