viblo.asia viblo.asia

Audit database P1

1. Giới thiệu: Audit là hành động theo dõi, nó đóng vai trò như một chiếc camera ghi lại những thao tác, hành động tác động trực tiếp lên dữ liệu. Đây không phải là cơ chế phân quyền người dùng, điều khiển truy cập... nó chỉ tương tự như việc ghi lại log, giúp người quản trị cơ sở dữ liệu theo dõi, kiểm soát những đối tượng có hành...