viblo.asia viblo.asia

JUnit 5 mở rộng

Bài viết này mình đi tìm hiểu và trình bày về mô hình mở rộng của thư viện test JUnit 5. Mục đích của Junit 5 mở rộng là mở rộng hành vi của các lớp, method test, và có thể được tái sử dụng cho nhiều lớp test. Trước JUnit 5, phiên bản JUnit 4 đã sử dụng hai thành phần mở rộng test là: test runner và rules. So sánh để thấy sự khác biệt giữa...