viblo.asia viblo.asia

Giới thiệu về Queues trong Laravel

Trong cuộc sống, bạn sẽ thường gặp phải những tình huống phải triển khai nhiều công việc đồng thời, và dân gian thường nói rằng: Việc dễ thì làm trước, khó làm sau. Queue của Laravel được xây dựng như vậy, Queue giúp chúng ta phân phối các task, cân bằng không gây trì trệ cho các task sắp tới. Queue của Laravel cung cấp cho chúng ta đa dạng các...

codevscolor.com codevscolor.com

Dart tutorial : How to use Boolean in Dart

How to use Boolean in Dart : Dart comes with a ‘Boolean’ datatype for variables. The value of Boolean is either true or false. You cannot assign any other values to Booleans. Keyword bool is used to define a boolean variable. For example, let’s take a look at the program below : main(){ bool first = false; bool second = true; if(first){ print("first is true"); }else{ print("first is false"); ...