arnoldkling.com arnoldkling.com

Tyler Cowen on the SJW mentality

He writes, Many social justice warriors seem more concerned with tearing down, blacklisting, and deplatforming others, or even just whining about them, rather than working hard to actually boost social justice, whatever you might take that to mean. Most of that struggle requires building things in a positive way, I am sorry to say. What concerns me about SJWs is their reliance on intimidation. To use a current example, AIPAC always...

viblo.asia viblo.asia

React Lifecycle Events

Trong phần này, chúng ta sẽ tìm hiểu về các sự kiện Vòng đời React và cách bạn có thể sử dụng chúng. Trong suốt vòng đời của một component, có một loạt các sự kiện được gọi và với mỗi sự kiện bạn có thể nối và cung cấp chức năng tùy chỉnh. Trước tiên, có 3 giai đoạn trong vòng đời thành phần React cần tìm...