hoclaptrinh.vn hoclaptrinh.vn

Lệnh if...elif...else trong Python

Một lệnh else có thể được sử dụng kết hợp với lệnh if. Một lệnh else chứa khối code mà thực thi nếu biểu thức điều kiện trong lệnh if được ước lượng là 0 hoặc một giá trị false. Lệnh else là lệnh tùy ý và chỉ có duy nhất một lệnh else sau lệnh if. Cú pháp của lệnh if...else là: if bieu_thuc: cac_lenh else: cac_lenh Dưới đây là ví...

hoclaptrinh.vn hoclaptrinh.vn

Mệnh đề Like trong SQL

Mệnh đề LIKE trong SQL được sử dụng để so sánh một giá trị với các giá trị tương tự bởi sử dụng các toán tử wildcard. Có hai wildcard được sử dụng kết hợp với toán tử LIKE là: Ký hiệu phần trăm (%) Dấu gạch dưới (_) Ký hiệu phần trăm biểu diễn 0, 1 hoặc nhiều ký tự. Ký tự dấu gạch dưới biểu diễn một số hoặc một ký tự...