hoclaptrinh.vn hoclaptrinh.vn

Hàm xử lý Date & Time trong PHP

Những hàm này cho phép bạn lấy Date và Time từ Server, nơi PHP script của bạn đang chạy. Bạn có thể sử dụng các hàm này để định dạng Date và Time theo nhiều cách khác nhau. Cài đặt Không có cài đặt nào cần thiết cho các hàm này, chúng là một phần của PHP Core. Cấu hình Runtime Chế độ vận hành của các hàm này bị ảnh hưởng bởi các cài đặt...

fortune.com fortune.com

You’ve Been Passed Over for a Promotion. Now What?

If a promotion you wanted went to a coworker instead, it’s probably not much consolation to know that you’re not alone. Far from it, in fact: On average, employees spend 50% longer at the same level in companies than before 2008, according to a report from Gartner, the corporate research giant . In the dark days of the Great Recession, companies survived by hacking away at headcount and stripping away layers of management. So even...