hoclaptrinh.vn hoclaptrinh.vn

Upload File trong JSP

Một JSP có thể được sử dụng với một thẻ HTML form để cho phép người dùng upload các file tới Server. Một file được tải lên có thể là file dạng text, nhị phân hoặc hình ảnh hoặc bất kỳ tài liệu nào khác. Tạo một File Upload Form trong JSP HTML code sau tạo một Upload Form. Sau đây là những điểm quan trọng cần ghi nhớ: Thuộc tính Phương thức...

hoclaptrinh.vn hoclaptrinh.vn

Truy vấn Insert INTO trong SQL

Lệnh INSERT INTO trong SQL được sử dụng để thêm các hàng dữ liệu mới vào một bảng trong Database. Cú pháp INSERT trong SQL Có hai dạng cú pháp cho lệnh INSERT INTO trong SQL như sau: INSERT INTO TABLE_TEN (cot1, cot2, cot3,...cotN)] VALUES (giatri1, giatri2, giatri3,...giatriN); Ở đây, cot1, cot2,...cotN là tên các cột trong bảng mà bạn muốn chèn dữ liệu. Bạn có thể...