hoclaptrinh.vn hoclaptrinh.vn

Từ khóa strictfp trong Java

Từ khóa strictfp bảo đảm rằng bạn sẽ lấy cùng kết quả trên mỗi nền tảng nếu bạn thực hiện các hoạt động trong giá trị số thực dấu chấm động. Phần sau dấu thập phân Precision có thể khác nhau giữa các nền tảng, và đó là lý do tại sao ngôn ngữ lập trình Java cung cấp từ khóa strictfp, để mà bạn có thể nhận được cùng kết quả...

github.blog github.blog

Noops week 2: Meet the latest bots waiting for you to give them purpose

It’s week two of the Noops challenge, a series of prompts that are inspiring developers all over the world to build something fun with useless bots, and we have a whole new set of Noops for you to meet. Start with the Mazebot—a wonderfully aimless API that endlessly sends you data mazes to solve, either on your own or with an algorithm. Then meet Automatabot, bringing you Conway’s Game of Life via an API, and Polybot, delivering...

hoclaptrinh.vn hoclaptrinh.vn

.slideDown() trong jQuery

Định nghĩa và sử dụng .slideDown() trong jQuery .slideDown(): Hiển thị các thành phần phù hợp với hiệu ứng chuyển động trượt (slide). Cấu trúc .slideDown() trong jQuery Đã được thêm vào từ phiên bản 1.0 .slideDown(Độ bền) Độ bền có thể bằng số hoặc bằng chữ: slow, fast. $('p').slideDown(300); $('p').slideDown(fast); .slideDown(Độ bền,function(){...}) Độ...

youtube.com youtube.com

Real Way to Make over 6 figures a year with no degree | #codingphase

Get $100 Dollars Off The Yearly Plan For Memorial Day Sale https://student.codingphase.com/p/yearly-plan-all-access-pass/?product_id=1104584&coupon_code=3MONTHFREE 👩🏼‍💻 | Looking to Learn to Code visit https://codingphase.com 👩🏼‍💻 | Need Gear As a Developer visit https://devoutlet.com 💰 | Earn Over 100k Per Year in A Great Career 💻 | Unlimited Access To All My Courses You need to Get Hired! 🌟 | 100%...