viblo.asia viblo.asia

[DataDog]Monitoring thu thập dữ liệu

Mở đầu Quản lý dữ liệu có nhiều dạng, một số hệ thống sẽ tổ chức dữ liệu liên tục và một số hệ thống chỉ thu thập dữ liệu khi xảy ra lỗi. Dữ liệu thì có rất nhiều loại và nó có thể rất hữu ích để giúp bạn xác định vấn đề xảy ra với hệ thống của bạn, cũng có thể để dùng để phát hiện sự cố với hệ thống bạn...