programmer group

Installation of Mysql Green Edition of Ape Circle Mysql

Back-end personnel will use the database, most people like to use mysql, because MySQL is open source, then how to install mysql? If you do not pay attention to unsuccessful installation, it is likely to lead to deletion is not clean and it is difficult to install successfully again, this article Circle of apes plus plus Introduce in detail the installation process of mysql. Let's take a look at it. 1. Download MySQL 8.0.16, Address:...

viblo.asia viblo.asia

Mocks không phải là Stubs (Phần 1)

Cụm từ 'Mock Objects' trở nên phổ biến khi mô tả những đối tượng đặc thù với mục đích bắt chước/mô phỏng những đối tượng thực trong quá trình kiểm thử. Hầu hết các ngôn ngữ hiện nay đều có những framework hỗ trợ và đơn giản hóa việc tạo mock objects. Tuy nhiên, có một điều thường không được nhận ra - đó là mock objects ngoài là...