viblo.asia viblo.asia

Một vài tips khi sử dụng array trong Javascript không phải ai cũng biết

1, Xóa phần tử trùng nhau trong mảng var fruits = [“banana”, “apple”, “orange”, “watermelon”, “apple”, “orange”, “grape”, “apple”]; // Cách 1: var uniqueFruits = Array.from(new Set(fruits)); // returns [“banana”, “apple”, “orange”, “watermelon”, “grape”] // Cách 2: var uniqueFruits2 = […new Set(fruits)]; // returns [“banana”, “apple”, “orange”,...