viblo.asia viblo.asia

10 tính năng ẩn trong Laravel Eloquent có thể bạn chưa biết

Laravel là một framewor rất giàu tính năng. Tuy nhiên, bạn không thể tìm thấy tất cả các tính năng có sẵn trong tài liệu chính thức. Dưới đây là một số tính năng mà bạn có thể không biết. 1. Get original attributes Sau khi thay đổi bản ghi Eloquent, bạn có thể lấy được các attribute gốc ban đầu bằng cách gọi getOriginal() $user =...