kipalog.com kipalog.com

JavaScript: Tự thêm các kí tự đặc biệt theo format khi nhập vào kiểu Date, Time

HTML: <p>Date: <input type="text" id="datepicker" placeholder="dd-MM-yyyy"/></p> <p>Time: <input type="text" id="timeStartPicker" placeholder="HH:mm:ss"/></p> JS: <script src="jquery.js" type="text/javascript"></script> <script src="jquery.maskedinput.js" type="text/javascript"></script> $("#datepicker").mask("99-99-9999"); $("#timeStartPicker").mask("99:99:99"); Trong...