viblo.asia viblo.asia

The React Cheatsheet for 2020 (Phần cuối)

Performance and useCallback useCallback là một hàm hook được sử dụng để tăng performance cho component Nếu bạn có một component mà được render lại rất thường xuyên, useCallback giúp ngăn ngừa các callback function bên trong component bị khởi tạo lại mỗi khi component đó được render lại.(nghĩa là function component bị chạy lại). useCallback chạy lại chỉ khi một...

viblo.asia viblo.asia

Xử lý các ngoại lệ trong Javascript

Giống bất kỳ ngôn ngữ nào, Javascript cũng sẽ gặp các tình huống lỗi như: undefined, null, JSON.parse() fail... Điều này nghĩa là chúng ta phải xử lý những lỗi ngoại lệ này một cách nuột nà nếu chúng ta muốn có một trải nghiệm người dùng tốt cho ứng dụng của mình. Giải pháp cho vấn đề này là dùng try...catch blocks, việc này cũng giúp ứng dụng...

viblo.asia viblo.asia

Functional Programming với Javascript

Trong bài viết này, chúng ta sẽ học về declarative pattern, pure function, Immutability and side effects. Functional Programming là gì Trong ngành khoa học máy tính, functional programming là một mô hình hoặc một kiểu lập trình (một phong cách của việc xây dựng cấu trúc và các thành phần của một chương trình máy tính). Functional Programming coi các tính toán như là kết...