codehub.vn codehub.vn

Nhúng jQuery

Để nhúng thư viện jQuery vào trong trang HTML bạn có thể sử dụng một trong hai cách sau: Sử Dụng CDN Với cách nhúng này chúng ta sẽ không phải tải file jQuery về máy mà sẽ sử dụng file jQuery có sẵn trên một máy chủ CDN. Máy chủ CDN (viết tắt của Content Delivery Network) dùng để phục vụ việc chia sẻ các file trên internet và thường được tài trợ...

codehub.vn codehub.vn

Giới Thiệu

Node.js Là Gì Node.js là một phần mềm mã nguồn mở được viết dựa trên ngôn ngữ JavaScript cho phép lập trình viên có thể xây dựng các ứng dụng chạy trên máy chủ. Ban đầu, Node.js được phát triển bởi Ryan Dahl. Phiên bản đầu tiên của Node.js được cho ra mắt vào năm 2009. console.log("Xin chào"); Chạy Node.js có thể chạy được trên nhiều nền...

codehub.vn codehub.vn

Hằng

Hằng Là Gì Tương tự như biến, hằng được sử dụng để lưu trữ các giá trị tuy nhiên giá trị của hằng không thay đổi trong suốt quá trình thực thi chương trình. Khai Báo Hằng Có 2 cách khác nhau để khai báo hằng trong Objective-C: Sử dụng #define preprocessor Sử dụng từ khóa const Khi sử dụng #define chúng ta sẽ phải đặt khai báo hằng ở trước...

codehub.vn codehub.vn

Phần Tử

Phần Tử XML Phần tử XML gồm toàn bộ những gì bắt đầu từ thẻ mở cho tới thẻ đóng tương ứng của nó. Một phần tử XML có thể gồm có: Thẻ mở. Thuộc tính trong thẻ mở. Thẻ đóng. Nội dung nằm bên trong thẻ đóng và thẻ mở. Một văn bản XML bao gồm ít nhất một phần tử là phần gốc (phần tử gốc là duy nhất) và có thể có thêm một...

codehub.vn codehub.vn

Phần Tử và Thuộc Tính

Phần Tử Phần tử bao gồm thẻ đóng, thẻ mở và toàn bộ nội nằm bên trong 2 thẻ này. Ví dụ ứng với thẻ <h1> chúng ta sẽ có một phần tử h1 sẽ như sau: <h1>Tiêu đề</h1> Chạy Code Bạn lưu ý rằng với mỗi một thẻ HTML trên trang chúng ta sẽ có tương ứng một phần tử HTML được tạo ra tương ứng với nó. Để dễ dàng phân biệt...