kipalog.com kipalog.com

PHP array

PHP Array Tan 26-10-2016 An array in PHP is actually an ordered map. A map is a type that associates values to keys. This type is optimized for several different uses; it can be treated as an array, list (vector), hash table (an implementation of a map), dictionary, collection, stack, queue, and probably more. 1. Creating Arrays An array can be created using the array() language construct. It takes any number of comma-separated...

kipalog.com kipalog.com

1.2 Active network

Vậy active network là gì? Động lực thúc đẩy cũng như công cụ hỗ trợ cho nó? Active network hiện tại như thế nào? Tương lai của active network là gì? Active network để lại những gì cho SDN và bằng cách nào? Active network là gì? •Trược hết, ta đặt ra câu hỏi: vậy cái gì có trước active network, ta tạm gọi nó là passive network, tại sao lại là passive,...