kipalog.com kipalog.com

1.2 Active network

Vậy active network là gì? Động lực thúc đẩy cũng như công cụ hỗ trợ cho nó? Active network hiện tại như thế nào? Tương lai của active network là gì? Active network để lại những gì cho SDN và bằng cách nào? Active network là gì? •Trược hết, ta đặt ra câu hỏi: vậy cái gì có trước active network, ta tạm gọi nó là passive network, tại sao lại là passive,...