kipalog.com

một số hàm cơ bản của B tree

Khởi tạo thư viện B tree: int btinit(void) Tạo file B tree: BTA *btcrt(char* fid, int nkeys, int shared) fid: tên file nkeys: số lượng khóa nhiều nhất shared: nếu bằng 0 thì cho phép share, nếu khác 0 thì không cho phép hàm sẽ trả về root, nếu thất bại sẽ trả về NULL Mở B tree file: BTA *btopn(char *fid,int mode,int shared); fid: tên...