kipalog.com

PHP array

PHP Array Tan 26-10-2016 An array in PHP is actually an ordered map. A map is a type that associates values to keys. This type is optimized for several different uses; it can be treated as an array, list (vector), hash table (an implementation of a map), dictionary, collection, stack, queue, and probably more. 1. Creating Arrays An array can be created using the array() language construct. It takes any number of comma-separated key => value pairs as arguments. array(key => value,key2 => value2,key3 => value3,...

kipalog.com

1.2 Active network

Vậy active network là gì? Động lực thúc đẩy cũng như công cụ hỗ trợ cho nó? Active network hiện tại như thế nào? Tương lai của active network là gì? Active network để lại những gì cho SDN và bằng cách nào? Active network là gì? •Trược hết, ta đặt ra câu hỏi: vậy cái gì có trước active network, ta tạm gọi nó là passive network, tại sao lại là passive, đó là do đặc điểm của nó: một mạng gồm nhiều smart host ở các cạnh của network có...

kipalog.com

một số hàm cơ bản của B tree

Khởi tạo thư viện B tree: int btinit(void) Tạo file B tree: BTA *btcrt(char* fid, int nkeys, int shared) fid: tên file nkeys: số lượng khóa nhiều nhất shared: nếu bằng 0 thì cho phép share, nếu khác 0 thì không cho phép hàm sẽ trả về root, nếu thất bại sẽ trả về NULL Mở B tree file: BTA *btopn(char *fid,int mode,int shared); fid: tên file mode: bằng 0 cho phép update, khác 0 thì ko cho phép shared: 0 sẽ không cho phép access, khác 0 sẽ cho phép trả về NULL hoặc con...