viblo.asia viblo.asia

Ruby căn bản - Array

Ở bài viết lần trước (Ruby căn bản - String) , chúng ta đã biết rằng strings có thể được coi là một chuỗi các ký tự theo thứ tự nào đó. Trong bài này, chúng ta cùng nhau tìm hiểu về kiểu dữ liệu mảng (Array), đó là một Ruby container chứa một list các phần tử tùy ý theo một thứ tự nào đó. Chúng ta sẽ bắt đầu bằng cách liên kết giữa...