viblo.asia viblo.asia

Queue trong Laravel và sử dụng supervisor để giám sát xử lý queue trên ubuntu

Hôm trước, trong khi làm đồ án, mình có làm chức năng gửi mail trên laravel. Gửi mail thì cũng đơn giản mà, mình làm qua vài lần rồi. Xong tới khi thầy hướng dẫn hỏi một câu: "Thế nếu có 1000 người cùng ấn vào nút này và gửi mail thì sao?". Hmmmm, thì chắc chắc là cái server của mình sẽ lăn đùng ra trong một nốt nhạc . Và thế là mình...

viblo.asia viblo.asia

Queue trong Laravel và sử dụng supervisor để giám xát xử lý queue trên ubuntu

Hôm trước, trong khi làm đồ án, mình có làm chức năng gửi mail trên laravel. Gửi mail thì cũng đơn giản mà, mình làm qua vài lần rồi. Xong tới khi thầy hướng dẫn hỏi một câu: "Thế nếu có 1000 người cùng ấn vào nút này và gửi mail thì sao?". Hmmmm, thì chắc chắc là cái server của mình sẽ lăn đùng ra trong một nốt nhạc . Và thế là mình...

viblo.asia viblo.asia

Map và Set trong Javascript

Map Khái niệm Map trong javascript là một cấu trúc dữ liệu cho phép lưu dữ liệu theo kiểu key - value. Wait a minute, nghe có gì đó sai sai , thế chả lẽ nó là object à. Đương nhiên là không rồi, nếu key sử dụng kiểu dữ liệu là string hoặc number thì Map lại đa dạng hơn rất nhiều. Key, value của Map có thể là bất kì kiểu dữ liệu nào, kể cả đó là 1...