viblo.asia

Giải Pháp MultiDex Cho Giới Hạn 64k Trong Dalvik

Hầu hết các nhà phát triển android đều biết một sự thật buồn - Dalvik virtual machine của Android đã được sử dụng bởi các ứng dụng và một vài service của hệ thống có một giới hạn lớn - single .dex file (bytecode được chạy bởi Dalvik VM) có một giới hạn 64k (chính xác 65536 methods). Con số 64k sẽ chẳng có ý...