viblo.asia viblo.asia

Tìm hiểu về FormData

1. Bài toán đặt ra? Nếu bạn đang phát triển những ứng dụng web kiểu SPA (single-page application) hay sử dụng PPE (practicing progressive enhancement), bạn sẽ thường phải chặn việc submit form và sử dụng ajax để xử lý dữ liệu form gửi lên. Chẳng hạn chúng ta có 2 bài toán: Bài toán 1: Bạn có 1 form chỉ chứa các input text, password, không có nút submit. Làm...