kipalog.com kipalog.com

Mô phỏng mutex/semaphore trên shell script

Why Mutex/Semaphore là những khái niệm thông dụng trong những ngôn ngữ bậc cao, và support parallel programming như là C++, Java, Golang... Trong khi đó shell script lại là một ngôn ngữ vô cùng đơn giản, vậy tại sao lại cần dùng concept này cho shell script? Về mặt lý thuyết, shell script cũng support việc chạy "song song" thông qua việc dùng toán tử "&" để...

kipalog.com kipalog.com

Setting java log for sql debug

Trong java khi dùng hibernate hay ibatis (mybatis) thì thi thoảng chúng ta sẽ muốn biết câu sql được generate ra có chính xác không, mà các tool này thường không có utility để output ra mysql string dễ dàng như rails. Do đó cách duy nhất là log hết ra, mà may là các framework này đều chạy qua package java.sql nên chúng ta chỉ cần đẩy level log của java.sql xuống debug...

kipalog.com kipalog.com

Những điều nên biết về type alias ở Go1.9

Go1.9 vừa ra bản beta1, có thể download về để dùng bằng cách dưới đây để đảm bảo không break go ở local machine go get golang.org/x/build/version/go1.9beta1 go1.9beta1 download go1.9beta1 version Trong những tính năng của go1.9 thì có một tình năng đáng chú ý, và đã được bàn cãi rất nhiều gọi là Type Alias. Có một số bài viết giải thích rất rõ ràng về...

kipalog.com kipalog.com

Chỉ định ssh key cho host

Chỉ định ssh key cho host Background: Tôi sử dụng một vài account bitbucket cho vài mục đích khác nhau, mỗi account lại có một ssh key khác nhau. Hiện tại thì tôi dùng cách như sau: Host bitbucket.org User user1 Hostname bitbucket.org IdentityFile ~/.ssh/id_rsa_bitbucket_user1 Host bitbucket.org User user2 Hostname bitbucket.org IdentityFile ~/.ssh/id_rsa_bitbucket_user2 Bình...

kipalog.com kipalog.com

Khởi động mysql trên máy ít ram

Tôi đang sử dụng một instance cỡ siêu mi nhon (512mb ram với 1core), và định install mysql trên đó. Mọi việc vô cùng suôn sẻ cho đến lúc khởi động mysql thông qua init.d $sudo service mysql start Starting MySQL./usr/bin/mysqld_safe: line 166: 15605 Killed nohup /usr/sbin/mysqld --basedir=/usr \\ --datadir=/var/lib/mysql \\ --plugin-dir=/usr/lib64/mysql/plugin \\ --user=mysql \\ ...