viblo.asia viblo.asia

ASP.NET MVC Tip #31 – Truyền dữ liệu đến Master Pages và User Controls (p2)

Trong mẹo này, tôi đề xuất một phương pháp truyền dữ liệu đến các master pages và user controls. Tuy nhiên, trước khi tôi đưa ra khuyến nghị, trước tiên tôi khảo sát một số giải pháp thay thế cho cùng một vấn đề. Phần 1: https://viblo.asia/p/aspnet-mvc-tip-31-truyen-du-lieu-den-master-pages-va-user-controls-p1-3P0lPYpv5ox Sử dụng Action Filter Vì vậy, hãy cố...

viblo.asia viblo.asia

ASP.NET MVC Tip #19 – Sử dụng nVelocity View Engine

Trong mẹo này, tôi trình bày cách bạn có thể sử dụng view engine nVelocity, thay vì view engine Web Form bình thường, khi hiển thị các views từ một ứng dụng ASP.NET MVC. Theo mặc định, bạn xây dựng các View cho một ứng dụng ASP.NET MVC bằng cách tạo các trang ASP.NET Web Form (các tệp .aspx). Bạn không cần phải làm điều này. Nếu muốn, bạn có thể hoán...

viblo.asia viblo.asia

ASP.NET MVC Tip #13 – Unit Test Custom Routes

Trong phần này chúng tôi sẽ giới thiệu cách bạn có thể tạo các unit testị cho các routes trong các ứng dụng ASP.NET MVC của bạn. Tôi chỉ ra làm thế nào để kiểm tra liệu một URL đang được ánh xạ tới đúngcontroller, action controller, và các tham số action. Nếu bạn đang có hướng thử nghiệm khi xây dựng một ứng dụng ASP.NET MVC, sau đó bạn nên...