viblo.asia viblo.asia

Action Cable with Rails 5.1 (P1)

Hầu hết mọi người đều nghe nói đến Action Cable trên rails, bài viết này mình xin giới thiệu ngắn gọn về ví dụ Action Cable từ console đến webpage mà không cần load lại trang. Cùng bắt đầu nào. Tạo rails app rails new action-cable [...] cd action-cable rails generate controller page index [...] Config routes: Rails.application.routes.draw do get ‘page/index’ root...

viblo.asia viblo.asia

Caching trong Ruby on Rails 5.2

Bài viết được tham khảo tại đây là một bản sao của Chương 14 về bộ nhớ đệm từ cuốn sách “Learn Rails 5.2” Sơ lượt Với bộ nhớ đệm của các ứng dụng web, hầu hết mọi người có xu hướng chờ đợi để thực hiện nó cho đến khi họ gặp phải vấn đề về hiệu suất. Trước tiên, quản trị viên thường xem xét cơ sở dữ liệu và...

viblo.asia viblo.asia

Những điểm nổi bật và ưu điểm của Angular 2

Em xin chia sẻ về một số điểm nổi bật và ưu điểm về Angular2 mà em biết: Với sự nổi lên của React do Facebook phát hành, Angular cũng chuyển mình thay đổi với một phiên bản mới hoàn toàn kèm với nhiều sự thay đổi cũng như những tích hợp mới để trở nên mạnh mẽ hơn nữa với lời hứa của Google: Hiệu năng cao hơn. Dễ sử dụng hơn. Tương...

viblo.asia viblo.asia

Cùng tìm hiểu kiến trúc của Angular 2 và sự khác nhau về kiến trúc giữa Angular 1 và Angular 2

Một ứng dụng Angular được xây dựng từ 8 thành phần sau đây: Module, Component, Template, Metadata, Data Binding, Directive, Service, Dependency Injection. Module Mỗi ứng dụng Angular được gọi là một module và bản thân Angular có riêng một module dùng để quản lý các module khác có tên là Root Module hay NgModule. Root Module thường được đặt tên là AppModule, ngoài root...

viblo.asia viblo.asia

Một số method cần lưu ý đối với lập trình viên Ruby on Rails

1. Sử dụng blank?/present? # String name = nil name.blank? # => true name = "" name.blank? # => true name = " " name.blank? # => true name = "Tom" name.blank? # => false # Array numbers = nil numbers.blank? # => true numbers = [] numbers.blank? # => true numbers = [1, 2, 3] numbers.blank? # => false # Hash params = nil params.blank? # => true params = {} params.blank? # =>...