codehub.vn codehub.vn

Lưu Bài Viết

Ở bài học trước chúng ta đã hoàn tất việc tạo một trang để người dùng có thể tạo bài viết. Việc tiếp theo chúng ta cần làm là tạo một tập tin PHP save.php để xử lý việc lưu bài viết trên MySQL database. Kết Nối Với Database Trên editor bạn tạo một tập tin PHP mới với nội dung như sau (thay root_password bằng mật khẩu của người dùng root...