viblo.asia viblo.asia

Writing Java-friendly Kotlin code (Phần 4-End)

Internal visibility Chúng ta cũng cần chú ý đến các vấn đề với Internal visibility. Trong bytecode chúng sẽ trở thành publics, nhưng với một cái tên dài thì code không hề đẹp. Nó đã được xử lý, tuy nhiên không có khả năng hiển thị trong java Internal visibility, và chúng ta không nên sử dựng gọi ra một cách tuỳ tiện. Hãy xem xét ví dụ Retrofit sau: //...

viblo.asia viblo.asia

Writing Java-friendly Kotlin code (Phần 2)

Chức năng Rất phổ biến thư viện với một số lớp Utils class. Trong Kotlin hầu như luôn luôn coi đó là các chức năng mở rộng. Utils thường có những cặp phương thức này: fun List<Int>.printReversedSum() { println(this.foldRight(0) { it, acc -> it + acc }) } fun List<String>.printReversedSum() { println(this.foldRight(StringBuilder()) { it, acc -> acc.append(it) ...

viblo.asia viblo.asia

Một số vấn đề với Kotlin Android Studio

Ở đây ta nói về những vấn đề hiện tại và những hạn chế khi sử dụng Kotlin với Android Studio 3.0. Để biết thêm các vấn đề chung trong bản stable release của Studio Studio, hãy xem trang Known Issues. Để báo cáo một vấn đề, hãy vào đây xem cách báo cáo lỗi. Không thể build project với Kotlin Error:Unable to find method...

viblo.asia viblo.asia

Google Maps Android GeoJSON Utility

Giới thiệu GeoJSON là một phần mở rộng của định dạng dữ liệu JSON và là kiểu dữ liệu địa lý. Sử dụng tiện ích này, bạn có thể lưu trữ các đặc điểm địa lý theo định dạng GeoJSON và biến chúng thành một layer trên bản đồ. Để thêm và xóa dữ liệu GeoJSON của bạn từ bản đồ, hãy gọi addLayerToMap () và removeLayerFromMap () tương...

viblo.asia viblo.asia

The Google Maps Geolocation API

Google Maps Geolocation API trả về một vị trí và tọa độ chính xác dựa trên thông tin về các sóng di động và các nút WiFi mà các khách hàng sử dụng điện thoại có thể tìm được. Tài liệu này mô tả các giao thức được sử dụng để gửi dữ liệu đến server và trả lại thông tin cho người dùng. Việc truyền gửi dữ liệu được thực hiện thông...