kipalog.com kipalog.com

Tìm hiểu về Lambda

Lambda là: 1 function mà nó không có tên cụ thể. nó có thể sử dụng để gán 1 đoạn code như 1 variable nó cũng là 1 object return về 1 value giống như những function bình thường khác Cách viết của Lambda: Có 2 cách để viết 1 lambda lambda -> Ruby dùng { } để viết lambda với 1 dòng code và dùng do end để viết một lambda với nhiều dòng code. Mình...

kipalog.com kipalog.com

Authentication for Lotus app

Lần trước thì anh Trung có viết bài viết về Thêm vào authentication cho Lotus app để làm chức năng login cho Lotus app. Bài viết này mình cũng làm chức năng login/logout nhưng bằng cách sử dụng session. Session là gì Nói nôm na session như là 1 nơi để bạn có thể lưu trữ dữ liệu. Các ứng dụng web application yêu cầu khi user login phải dùng session có nghĩa...

kipalog.com kipalog.com

Sự khác biệt giữa (<< & +=) của việc nối chuỗi trong String

Nhìn ví dụ dưới đây: Nối chuỗi với += first_name = "Paul" name = first_name last_name = "Brian" name += last_name Bây giờ mình kiểm tra: name ==> nó trả về kết quả PaulBrian first_name ==> nó trả về kết quả Paul Nối chuỗi với << first_name = "Paul" name = first_name last_name = "Brian" name << last_name Bây giờ mình kiểm tra: name ==> nó...

kipalog.com kipalog.com

Viết 1 function sử dụng cho toàn bộ app

Khi các bạn viết sử dụng AngularJS có thấy thắc mắc về phần làm thế nào để mình viết 1 function mà có thể sử dụng cho toàn bộ app của mình không? Ví dụ nha: Bạn có 1chức năng tính tổng và chức năng này sử dụng cho toàn bộ app của bạn ( cụ thể là nó hiện hữu trong rất là nhiều page trong site của bạn) bạn sẽ chọn giải quyết vấn đề...