codehub.vn codehub.vn

Hàm addslashes()

Cú Pháp Hàm addslashes trong PHP có cú pháp như sau: addslashes(string $string): string Ví dụ: echo addslashes("I'm John"); // Hiển thị: I\'m John Tham Số Hàm addslashes có một tham số duy nhất $string có kiểu dữ liệu dạng chuỗi. Giá Trị Trả Về Hàm addslashes trả về giá trị là một chuỗi. Mô Tả Hàm Hàm addslashes() thêm vào ký tự slash / phía trước các chuỗi đặc...

codehub.vn codehub.vn

Cấu Trúc Điều Khiển

Cấu Trúc Điều Khiển Là Gì Trong lập trình, cấu trúc điều khiển hay còn gọi là control structure được sử dụng để điều khiển luồng chạy của chương trình. <?php $today = "Thứ Bảy"; if ($today == "Thứ Bảy") { echo "Ngày nghỉ cuối tuần Thứ Bảy."; } else if ($today == "Chủ Nhật") { echo "Ngày nghỉ cuối tuần Chủ Nhật."; } else { echo "Hôm nay...

codehub.vn codehub.vn

Câu Lệnh Switch

Câu lệnh switch trong PHP được sử dụng khi trong chương trình chúng ta cần lựa chọn để chạy một đoạn code trong một danh sách các đoạn code cho trước. Đoạn code nào được chạy tuỳ thuộc vào giá trị trả về của một biến hoặc biểu thức cho trước. Cú pháp của câu lệnh switch trong PHP như sau: switch (biến_hoặc_biểu_thức) { case...

codehub.vn codehub.vn

Mảng

Mảng Là Gì Mảng là kiểu dữ liệu cho phép chúng ta lưu trữ nhiều giá trị trong nó bao gồm việc lưu trữ giá trị của một hoặc nhiều mảng khác. Mảng Trong PHP Mảng trong PHP được chia thành 3 loại khác nhau đó là: Mảng đánh số thứ tự (indexed array) Mảng kết hợp (associative array) Mảng đa chiều (multidimensional array) Cả 3 loại trên đều có chung...

codehub.vn codehub.vn

Hàm NSLog

Hàm NSLog được dùng để in thông điệp ra màn hình: NSLog(@"Hello, World!\n"); Ký tự \n ở trong dấu ngoặc kép được dùng để tạo dòng mới. Tôi sẽ giải thích về ký tự @ đặt trước đối số truyền vào giúp xác định kiểu dữ liệu của đối số. Bạn sẽ học về kiểu dữ liệu ở các phần tiếp theo, tạm thời bây giờ bạn hiểu @ được dùng...

codehub.vn codehub.vn

Giới Thiệu

Ruby Là Gì Ruby là ngôn ngữ lập trình kịch bản hướng đối tượng được sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau như dùng xây dựng các ứng dụng web, desktop, quản lý máy chủ... Ruby được viết vào năm 1993 bởi Yukihiro Matsumoto dựa trên ngôn ngữ lập trình Smalltalk tuy nhiên có cú pháp trong sáng và đơn giản hơn rất nhiều so với Smalltalk. Ruby là ngôn...

codehub.vn codehub.vn

Tổ Chức Code, Build và Bundle

Trong bài học này chúng ta sẽ tổ chức lại source code trong ứng dụng. Đối với các ứng dụng nhỏ thì công việc này không tạo ra nhiều sự khác biệt, tuy nhiên với các ứng dụng lớn thì việc làm này là hết sức cần thiết giúp cho developer có thể dễ dàng quản lý các thay đổi có thể phát sinh sau này. Mặc dù các bước trong bài học này là tùy...