kipalog.com kipalog.com

ASP.NET Core 2.1 Identity: Role-based authorization -> Access Denied

Đây là một vấn đề được biết đến trong phiên bản 2.1và đã được khắc phục 2.2 preview-1. Lý do là phương thức mới AddDefaultIdentity(), được giới thiệu trong ASP.NET Core 2.1, sẽ không Rolesđược bật theo mặc định. Để đi bộ xung quanh nó, thay vì sử dụng cái mới AddDefaultIdentity()để định cấu hình Danh tính, chỉ cần sử dụng api kiểu...

kipalog.com kipalog.com

Load thư viện MNIST trên window

Mày mò tìm cách cái đặt thư viện mất một buổi, nên viết lại để sau quên còn có chổ vào mà xem :v Tải thư viện tại đây http://yann.lecun.com/exdb/mnist/ Các bạn vẫn cần download cả hai file t10k-images-idx3-ubyte.gz và t10k-labels-idx1-ubyte.gz vì thư viện python-mnist cần cả hai file này để load dữ liệu từ tập test. Tải về thì nhớ giải nén ra...