viblo.asia viblo.asia

Crawl website sử dụng Node.js và Puppeteer - phần 2

trong phần 1 mình đã giới thiệu về puppeteer và tạo được 1 project cùng một số file đầu tiên để các bạn có thể crawl dữ liệu từ một trang web bất kỳ. Bài này mình sẽ tiếp nối bài viết trước để hoàn thiện seri này. đầu tiền các bạn có thể vào site này để xem cấu trúc html của trang web, đầu tiền nó có 1 categories list trên trái của...

viblo.asia viblo.asia

Reset password sử dụng laravel và nuxtjs

Bài viết này mình sẽ sử dụng laravel và nuxtjs làm client để reset password. Mình giả sử bạn đã cài đặt được laravel và nuxtjs rồi API laravel Tạo model Tạo table reset password php artisan make:migration create_resets_password_table với nội dung như sau: <?php use Illuminate\Support\Facades\Schema; use Illuminate\Database\Schema\Blueprint; use...

viblo.asia viblo.asia

Import access database vào mysql

Bài viết này mình xin giới thiệu với các bạn làm sao để đọc được ms access database để import nó vào database mysql. Trong bài viết này mình sẽ sử dụng laravel để code ví dụ. Cài đặt Có thể tóm tắt cách làm của chúng ta có 2 bước chính: 1 là cần export cái access db ra file csv. 2 là laravel excel đọc trực tiếp từ file csv để import vào databse...

viblo.asia viblo.asia

Crawl data using laravel , proxy and simple html dom

Hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn làm sao có thể lấy được dữ liệu từ bất kỳ một trang web nào sử dụng laravel, proxy và html dom Trong bài viết này mình sẽ lấy ví dụ là crawl product của amazon Cài đặt Đầu tiên các bạn vào site này download file simple_html_dom.php để vào thư mục Helpers của laravel chẳng hạn (thư mục mình tự tạo ra, bạn có...

viblo.asia viblo.asia

NuxtJs Directory Structure

Nuxjs là gì Nuxt.js là 1 framework của Vue.js (Nuxt.js và Vue.js giống như NextJS và React.js), và nó có hỗ trợ sẵn một số thứ config (cấu hình) cần thiết để tạo một ứng dụng Vue. Vì vậy khi dùng nuxtjs thì một cấu trúc của project đã được khởi tạo rõ ràng, chúng ta không cần phải quan tâm đến xây dựng cấu trúc cho project nữa, chỉ cần tập trung...

viblo.asia viblo.asia

JWT trong django rest framework

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng JWT làm phương thức login trong django rest framwork. Requirements Giả sử máy bạn đã cài sẵn các package và thư viện cần thiết sau: Python (3.6, 3.7) Django (2.0, 2.1, 2.2) Django REST Framework (3.8, 3.9, 3.10) Cài đặt pip install djangorestframework_simplejwt Trong file setting.py thay đổi như sau: REST_FRAMEWORK = { ... ...

viblo.asia viblo.asia

Xây dựng ứng dựng SPA với laravel

Hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn làm sao để kết kợp nuxt js và laravel với nhau để xây dựng ứng dụng Single Page Application (SPA). Cài đặt Laravel Giả xử các bạn đã có sẵn các package để chạy với laravel rồi: init project laravel bằng lệnh sau: composer create-project laravel/laravel spa vào thư mục spa để cài đặt package laravel-nuxt, package này sẽ...

viblo.asia viblo.asia

Một số lệnh hay dùng của AWS CLI

Giới Thiệu AWS Command Line Interface (AWS CLI) Giao diện dòng lệnh (CLI) của AWS là công cụ thống nhất để quản lý các dịch vụ AWS của bạn. Chỉ với một công cụ để tải xuống và cấu hình, bạn có thể kiểm soát nhiều dịch vụ AWS từ một dòng lệnh và tự động hóa chúng thông qua các tập lệnh. Setup AWS CLI Intall Python sudo apt-get install...