viblo.asia viblo.asia

Giới thiệu lại về phép gán phân rã (Destructuring Assignment)

Một trong những tính năng hữu ích trong chuẩn ES2015 là destructuring assignment. Đây là tính năng cho phép truy cập vào một mảng hoặc một đối tượng và tham chiếu các thành phần bên trong một cách trực tiếp hơn. Các ví dụ thường thấy như sau: const response = { status: 200, data: {} } // instead of response.data we get... const {data} = response //now data references...