viblo.asia viblo.asia

Slicing Swift collections.

Một trong những mục tiêu của Swift là trở thành một ngôn ngữ lập trình có tính ứng dụng cao từ các task high-level, xây dựng UI, scripting, đến lập trình low-level system. Đó là một mục tiêu đầy tham vọng và chưa hoàn thành, nhưng có một số đặc điểm của Swift khiến nó dễ dàng mở rộng. Một yêu cầu là làm thế nào standard library làm việc...

viblo.asia viblo.asia

Writing reusable Swift extensions

Được cho là một trong những đặc điểm mạnh mẽ và được sử dụng nhiều nhất của Swift cho chúng ta mở rộng và phát triển các protocol cũng như function mới. Chúng ta không chỉ điều chỉnh ngôn ngữ và các library cho phù hợp với các dự án khác nhau mà chúng ta còn có cơ hội để viết các extension có thể được sử dụng lại qua nhiều trường...

viblo.asia viblo.asia

Pure functions in Swift

Pure function là một trong những khái niệm cốt lõi của việc lập trình cho phép hầu hết các ngôn ngữ lập trình có thể hỗ trợ các biểu mẫu dưới dạng function hoặc các chương trình con(subroutines). 1 function được gọi là pure function khi mà nó không gây ra các hiệu ứng phụ và không chịu tác động bởi các trạng thái bên ngoài(external state). Ý...

viblo.asia viblo.asia

Sử dụng pattern matching trong Swift.

Một trong những đặc điểm hữu dụng của Swift là quản lý những điểm mạnh và phức tạp của nó dưới những cấu trúc lập trình đơn giản. Lấy ví dụ như vòng lặp for-loop hoặc như switch-case, về cơ bản thì chúng hoạt động giống nhau trong các ngôn ngữ lập trình khác, nhưng tìm hiểu kỹ càng hơn thì chúng có nhiều công dụng hơn là những gì...

viblo.asia viblo.asia

NodeJS từ con số 0 - Module - Http Module - File System Module - URL Module (Phần 1)

1. Node.js nó là cái gì? Node.js là môi trường server theo mã nguồn mở. Node.js miễn phí Node.js chạy đa nền tảng (Windows, Linux, Unix, Mac OS X, etc.) Node.js sử dụng JavaScript. 2.Tại sao sử dụng Node.js? Nhiệm vụ chung cho web server có thể mở file trên server và trả về nội dung cho client. Đây là cách PHP hoặc ASP xử lý request: Gửi task đến hệ thống...