kipalog.com kipalog.com

Creating a .pem file from GoDaddy SSL cert.

If using an SSL accelerator like Pound, you need to create a .pem file with your private key, the .crt file from GoDaddy, and their intermediate cert file. Let's say you have a domain name of foo.com. You'll first need to generate the the .csr file for GoDaddy with the following command: openssl req -new -newkey rsa:2048 -nodes -keyout foo.com.key -out foo.com.csr This gives you 2 files: foo.com.key - This is the private...

kipalog.com kipalog.com

Xóa một tham số của URL trong PHP

Trong thực tế rất nhiều trường hợp ta phải xóa 1 tham số trên URL, có rất nhiều cách thực hiện việc này, nhưng hôm nay tôi sẽ chia sẻ với cách bạn cách mà tôi hay dùng Ví dụ có link như sau: http:/abc.net/?search=abcd&sort=asc&theme=default Giờ tôi muốn xóa đi tham số sort trên URL thì tôi làm như sau: /** * * Xoa tham so tren url * * @param string $url ...

kipalog.com kipalog.com

Cách cài đặt Phpunit trên centos 6.5 & php 5.3

Cách cài đặt như sau: Bước 1: SSH vào server centos (Nếu sử dụng vagrant thì dùng lệnh vagrant ssh) Bước 2: Download file phpunit4.8 Sử dụng đoạn command sau: wget https://phar.phpunit.de/phpunit-4.8.9.phar Bước 3: Cài đặt phpunit Sử dụng đoạn command sau: chmod +x phpunit-4.8.9.phar sudo mv phpunit-4.8.9.phar /usr/local/bin/phpunit Bước 4: Test thử Chạy command sau thấy...

kipalog.com kipalog.com

Một vài Thủ thuật tối ưu LAMP server

Thủ thuật tối ưu LAMP server Tận dụng browser caching Mình sẽ hướng dẫn các bạn cách thêm Expires headers vào file .htaccess để tận dụng browser caching. Phương pháp này giúp giảm thiểu tối đa HTTP request đến server bằng cách sử dụng những file tĩnh như hình ảnh, css, javascript đã lưu trong cache của browser lúc bạn truy cập website lần đầu tiên. Cách...

kipalog.com kipalog.com

Hướng dẫn cài open ssl trên centos

Hướng dẫn cài open ssl trên centos Bước 1: Cài đặt open ssl yum install mod_ssl openss Bước 2: Sinh các file certificate Chạy command sau: openssl genrsa -out ca.key 2048 Chạy command sau openssl req -new -key ca.key -out ca.csr Điền các thông tin sau: Country Name (2 letter code) [XX]:JP State or Province Name (full name) []:Japan Locality Name (eg, city) [Default City]:Tokyo Organization Name...

kipalog.com kipalog.com

Backup data DB MySQL bằng command line

Khi cần lấy data trong DB trên môi trường test của khách hàng thì bắt buộc phải sử dụng lệnh command line. Thường thì sẽ dùng một trong các pattern sau: 1. Dump toàn bộ database: 2. Dump chỉ 1 table: 3. Dump chỉ 1 vài record trong table: 4. Select và export dưới dạng csv: 1. Dump toàn bộ database: mysqldump -u[user name] --password=[pass] --default-character-set=utf8...

kipalog.com kipalog.com

Cài đặt Mecab và Cabocha trên CentOs

Mecab va Cabocha la 2 công cụ phân tích ngôn ngữ nổi tiếng trong tiếng Nhật. Hơn hẳn so với VNtokenizer và VNtagger trong tiếng Việt, Mecab là công cụ phân tích câu ra từ (VNtokenizer) và loại từ(VNtagger). Còn cabocha là công cụ phân tích liên kết từ trong câu. 1. Chuyển sang quyền root sudo -su root 2. Cài đặt các trình biên dịch để build Cabocha yum...