viblo.asia viblo.asia

Tạo HTTP request trong Flutter

Flutter là một framework sử dụng ngôn ngữ Dart, dùng để lập trình cross-platform cho Android, iOS, desktop application, web app... Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn cách để tạo một request HTTP, sử dụng http package. Chúng ta sẽ sử dụng JSONPlaceholder làm target cho ví dụ API dưới đây: GET /posts GET /posts/1 GET /posts/1/comments GET /comments?postId=1 GET ...

viblo.asia viblo.asia

Triggers trong Xamarin

Triggers Triggers cho phép bạn diễn tả các hành động được khai báo trong XAML mà nó dùng để thay đổi hiển thị của các control dựa trên các sự kiện (event) hay thuộc tính (property). Bạn có thể gán thuộc tính trực tiếp trong control hoặc thêm vào resource dictionary ở tầng page hay tầng app để apply cho nhiều control. Trigger có 4 loại: Property Trigger - xảy...