viblo.asia viblo.asia

5 Tip Ruby on Rails có thể bạn chưa biết

Bài viết này chia sẻ một số cú pháp giúp code của bạn trông sạch sẽ hơn, một số phần chỉ mới xuất hiện ở các phiên Ruby hoặc Rails gần đầy Hash#dig Chắc hẳn đã có nhiều lần bạn code một số thứ trông như thế này if params[:user] && params[:user][:address] && params[:user][:address][:somewhere_deep] Hãy sữ dụng div như &. là một toán...

viblo.asia viblo.asia

Tìm hiểu về Active Storage Rails 5.2

Active Storage Active Storage hỗ trợ việc upload file cho Rails (trước đây sử dụng các gem như paperclip, carrierware) được bổ sung vào Rails 5.2, hỗ trợ việc upload file lên các dịch vụ lưu trữ như Amazon S3, Microsoft Azure, Google Cloud và đính kèm vào các object Active Record. Cấu hình Mặc định khi tạo 1 project Rails bằng Rails 5.2 thì Active Storage đã được cấu...

viblo.asia viblo.asia

Tìm hiểu về React Router

Tại sao lại cần React Router Việc SPA bị giới hạn trong 1 view trong khi ứng dụng của chúng ta cần hiển thị rẩt nhiều view. Do đó ta cần bỏ qua giới hạn đó để học cách hiển thị nhiều view trên cùng 1 SPA. Đồng thời việc routing cho ứng dụng SPA củng giúp cho việc đồng bộ dữ liệu hiển thị với URL, mang lại trải nghiệm tốt hơn và quen...