viblo.asia viblo.asia

Docker RUN vs CMD vs ENTRYPOINT

Hiểu ngắn gọn là: RUN thực thi (các) lệnh trong một layer mới và tạo một image mới. Ví dụ: nó thường được sử dụng để cài đặt các gói phần mềm. CMD đặt lệnh và/hoặc là đặt các tham số mặc định trong dockerfile, lệnh hoặc các tham số mặc định này có thể được ghi đè từ dòng lệnh khi docker container chạy. ENTRYPOINT cấu hình một...

viblo.asia viblo.asia

some-common-mistakes-when-writing-sql

Returning too many columns Lỗi này ta gặp khá thường xuyên và có thể dẫn đến những ảnh hưởng rất xấu. Trước tiên, hãy xem nó gây hiệu ứng xấu trên ứng dụng Java như thế nào: Nếu bạn đang select * (sao) hoặc bộ 50 cột "mặc định". Ngay cả khi ta không đọc dữ liệu từ bộ kết quả, nó vẫn được chuyển qua bộ nhớ và được trình...

viblo.asia viblo.asia

awk command in linux

Lý thuyết Sau một vài lần sử dụng 'awk' command để thao tác dữ liệu và tạo báo cáo khá hiệu quả. Nay mình viết lại một số tip nhỏ, tuy nhỏ nhưng khá hiệu quả trong các việc như quét và xử lý mẫu. Nó tìm kiếm một hoặc nhiều tệp để xem liệu chúng có chưa các dòng khớp với mẫu đã chỉ định hay không và sau đó thực hiện các dòng lệnh...

viblo.asia viblo.asia

Clean code - P4 : Error Handling

Xử lý lỗi là một trong những điều chúng ta phải làm khi lập trình. Vậy xử lý lỗi liệu có quan trọng? Use Exceptions Rather Than Return Codes Hãy cùng xem đoạn code dưới đây: public class DeviceController { ... public void sendShutDown() { DeviceHandle handle = getHandle(DEV1); // Check the state of the device if (handle != DeviceHandle.INVALID) { // Save the...

viblo.asia viblo.asia

JPA tut

Table Of Contents Introduction Project setup Basics 3.1. EntityManager and Persistence Unit 3.2. Transactions 3.3. Tables Inheritance Relationships 5.1. OneToOne 5.2. OneToMany 5.3. ManyToMany 5.4. Embedded / ElementCollection Data Types and Converters Criteria API Sequences Download 1. Introduction JPA là một chuẩn đặc tả cho việc ánh xạ giữa các đối tượng java và csdl quan hệ thông qua công nghệ ORM...