viblo.asia

Help keep your Google Cloud service account keys safe: taking charge of your security

Vừa rồi công ty có vụ lộ key Google Cloud Platform (GCP). Mình có quyết định tìm hiểu thêm làm sao để bảo mật key, vừa là bảo vệ chính mình (kinh nghiệm và tính chuyên nghiệp), vừa là bảo vệ tài sản của công ty, hoặc uy tín của công ty với khách hàng. Google Cloud Platform (GCP) cung cấp khả năng quản lý khóa tài...

viblo.asia

Java Core Best Practices (Should Know)

Bài viết này mình xin trình bày một số điều nhỏ nhỏ các lập trình viên java nên xem xét để thực hiện nó trong các đoạn mã chương trình chúng ta viết hàng ngày. Nó giúp các lập trình viên Java viết mã tốt phù hợp với các thực tiễn tốt nhất. Using Naming Conventions Trước hết, khi bắt đầu dự án, bạn hoặc cả...

viblo.asia

Optimization and Indexes (part 1)

How MySQL Uses Indexes Index được sử dụng để tìm các bản ghi theo column có giá trị cụ thể một cách nhanh chóng. Nếu không có index, Mysql phải bắt đầu từ bản ghi đầu tiên sau đó đọc qua toàn bộ bảng để tìm các bản ghi có liên quan. Kích thước bản ghi của bảng càng lớn thì chi phí tìm kiếm càng cao. Nếu bảng...

viblo.asia

Different ways of Reading a text file in Java

Đọc, ghi file là một phần cần thiết trong các ứng dụng. Hôm nay mình xin chia sẻ một số cách đọc dữ liệu từ file text sử dụng ngôn ngữ java mà mình biết. Có một vài cách để đọc file văn bản thuần túy trong java như : BufferedReader, FileReader, Scanner. Mỗi tiện ích này lại có những khả năng khác nhau. Như...

viblo.asia

SQL query return data from multiple tables

Tôi muốn biết những điều dưới đây: Làm thế nào có thể lấy dữ liệu từ nhiều bảng trong Database. Có những cách nào để làm được điều này. Sử dụng join và union khác nhau như thế nào? Để lấy dữ liêu từ nhiều bảng mà không phải connect nhiều lần đến DB, vậy tôi phải làm thế nào? Câu trả lời sau khi...