viblo.asia viblo.asia

Vượt qua thách thức để làm tốt tài liệu test

Tham khảo từ nguồn: https://www.stickyminds.com/article/overcoming-challenges-good-test-documentation Tóm tắt: Sự thu thập tài liệu test tốt là một thách thức nhất quán. Mô hình Agile đề xuất rằng bạn không nên xem nhẹ tài liệu và trong khi tài liệu kiểm tra không cần quá đề cao thì cũng cần phải rõ ràng và bao quát tất cả những gì sản phẩm dự định làm...

viblo.asia viblo.asia

Hướng dẫn test ứng dụng trên điện thoại

Bài viết này được tham khảo từ nguồn: https://www.guru99.com/testing-mobile-apps.html Để kiểm tra một ứng dụng Mobile của bạn, một số hoặc là tất cả các loại Test Type sau đây có thể được sử dụng, sử dụng một số Type hoặc là tất cả các Type là phụ thuộc vào yêu cầu của dự án. Type đó bao gồm 4 loại sau: Functional Testing: Tạm dịch là Test...