viblo.asia viblo.asia

Lợi ích của Stream khi làm việc với dữ liệu lớn trong Nodejs

1. Stream là gì? Stream là tập hợp dữ liệu - giống như mảng hoặc chuỗi. Sự khác biệt là các Stream có thể không có sẵn cùng một lúc và kích thước của chúng cũng không nhất thiết phải vừa với bộ nhớ (sẽ không gây ra tràn bộ nhớ). Điều này làm cho các Stream thực sự rất hữu ích khi làm việc với dữ liệu lớn hoặc dữ liệu đã được...