nhatkyhoctap

Docker: Cài đặt MS SQL Server Linux với Docker - Part 7

Trong bài viết này, bạn sẽ sử dụng Docker để pull và run image chứa SQL Server 2019 (15.x) Linux. Sau đó, bạn có thể kết nối với sqlcmd để tạo cơ sở dữ liệu và thực hiện các truy vấn.Các lệnh trong bài viết này được thực hiện trong môi trường PowerShell chạy trong Windows. Một số điểm mà bạn cần lưu ý:User quản trị mặc định: sa.Password...