dnmtechs.com dnmtechs.com

Bài 8: Sử dụng hàm trong Python3

Hàm (Function) là những phần tái sử dụng của chương trình. Chúng cho phép bạn đặt tên cho một khối các câu lệnh, cho phép bạn chạy khối đó bằng cách sử dụng tên được chỉ định ở bất kỳ đâu trong chương trình của bạn với số lần không hạn chế. Điều này được gọi là gọi hàm. Sau này các bạn sẽ sử dụng rất nhiều các hàm tích...

dnmtechs.com dnmtechs.com

Bài 5: Toán tử và biểu thức trong Python

Hầu hết các câu lệnh mà bạn viết trong Python sẽ chứa các biểu thức. Một ví dụ đơn giản của một biểu thức là 2 + 3. Một biểu thức có thể được chia thành các toán tử và toán hạng. Toán tử là chức năng thực hiện một việc gì đó và có thể được biểu thị bằng các ký hiệu như ( +, – , x, / ) hoặc bằng các từ khóa đặc biệt. Toán...

dnmtechs.com dnmtechs.com

Bài 19: Tham chiếu trong C++

Một biến tham chiếu là một bí danh (alias), nghĩa là một tên khác cho một biến đã tồn tại. Khi một tham chiếu được khởi tạo với một biến, tên biến hoặc tên tham chiếu có thể được sử dụng để tham chiếu đến biến đó. Tham chiếu và con trỏ trong C++ Sử dụng tham chiếu có thể thường gây bối rối cho bạn như với con trỏ, tuy nhiên, có 3...

dnmtechs.com dnmtechs.com

Bài 18: Chuỗi trong C++

Trong C++ có hai loại chuỗi (string), chuỗi theo phong cách của C (C-style string), và chuỗi theo phong cách của C++ ( C++ Stylestring). 1. C-style String C-Style string thực sự là một mảng các ký tự, nhưng có một số hàm khác nhau được sử dụng cho các chuỗi, ví dụ như thêm vào các chuỗi, tìm chiều dài của chuỗi, và các hàm kiểm tra phù hợp...