vietjack.com vietjack.com

Session Tracking trong JSP | 91 bài học JSP miễn phí hay nhất

HTTP là một giao thức Stateless, nghĩa là mỗi khi một Client thu nhận một trang Web, thì Client mở một kết nối riêng rẽ tới Web Server và Server tự động không giữ bất kỳ bản ghi nào của các yêu cầu trước đó từ Client. Sau đây là 3 cách để duy trì session giữa Web Client và Web Server: Sử dụng Cookie Một Webserver có thể gán một Session ID duy nhất như...

vietjack.com vietjack.com

JavaBeans trong JSP | 91 bài học JSP miễn phí hay nhất

Một JavaBean là một lớp Java được xây dựng một cách đặc biệt trong Java và được mã hóa theo JavaBeans API Specifications. Sau đây là các đặc trưng duy nhất giúp phân biệt một JavaBean với các lớp khác trong Java: Nó cung cấp một constructor mặc định, không có tham số. Nó có thể xếp thứ tự và triển khai Serializable interface. Nó có thể có một số...

vietjack.com vietjack.com

Directive trong JSP | 91 bài học JSP miễn phí hay nhất

JSP directive cung cấp các chỉ dẫn và chỉ lệnh tới container, nói cho nó cách để xử lý các mặt cụ thể của tiến trình xử lý JSP. Một Directive trong JSP ảnh hưởng tới cấu trúc tổng thể của lớp Servlet. Nó thường có form sau: <%@ directive attribute="value" %> Directive có thể có các thuộc tính mà bạn có thể liệt kê dưới dạng các cặp key-value...

vietjack.com vietjack.com

JSP là gì | 91 bài học JSP miễn phí hay nhất

JavaServer Pages (JSP) là gì? JavaServer Pages (JSP) là một công nghệ để phát triển các Webpage mà hỗ trợ nội dung động, giúp các lập trình viên chèn java code vào trong các HTML page bằng việc sử dụng các JSP tag đặc biệt, hầu hết bắt đầu với <% và kết thúc với %>. Một thành phần JavaServer Pages (JSP) là một loại Java Servlet, được thiết kế để...

vietjack.com vietjack.com

Status Code trong JSP | 91 bài học JSP miễn phí hay nhất

Định dạng của các thông báo HTTP request và HTTP response là tương tự nhau và sẽ có cấu trúc sau: Một dòng status + CRLF ( Carriage Return + Line Feed ví dụ: New Line) 0 hoặc nhiều dòng header + CRLF Một dòng trống, ví dụ: một CRLF Một thân thông báo tùy ý như file, dữ liệu truy vấn (Query Data) hoặc kết quả truy vấn (Query output). Ví dụ, một header phản hồi...

vietjack.com vietjack.com

Gửi Email trong JSP | 91 bài học JSP miễn phí hay nhất

Để gửi một Email bởi sử dụng một JSP là khá đơn giản. Nhưng trước hết bạn cần cài đặt JavaMail API và Java Activation Framework (JAF) trên thiết bị. Bạn có thể tải phiên bản mới nhất của JavaMail (Version 1.2) từ Website chuẩn của Java.. Bạn có thể tải phiên bản mới nhất của JavaBeans Activation Framework JAF (Version 1.0.2) từ Website chuẩn của...

vietjack.com vietjack.com

Filter trong JSP | 91 bài học JSP miễn phí hay nhất

Servlet và JSP Filter là các lớp Java, có thể được sử dụng trong lập trình Servlet và JSP với các mục đích sau: Để chặn các yêu cầu từ một Client trước khi chúng truy cập một nguồn tại backend. Để thao tác các phản hồi từ Server trước khi chúng được gửi trở lại tới Client. Sau đây chúng tôi đề nghị một số loại Filter sau: Authentication...