vncoding.net

[C/C++] Hoán vị 2 dòng trên ma trận

Yêu cầu: Hoán vị 2 dòng trên ma trận Thuật toán: Duyệt theo cột và thực hiện đổi chỗ phần tử tương ứng của 2 dòng Code: /***************** Permute 2 rows in matrix **************** *Author: vncoding *Date : 13/05/2019 ************************************************************/ #include <stdio.h> #include <conio.h> #include <stdlib.h> #include <memory.h> #define N 100 #define M 100 void ImportData(int[][M], int, int,

vncoding.net

[C/C++] Hoán vị 2 cột trên ma trận

Yêu cầu: Hoán vị 2 cột trên ma trận Thuật toán: Duyệt theo hàng và thực hiện đổi chỗ 2 cột tương ứng Code: /*************** Permute 2 columns in matrix **************** *Author: vncoding *Date : 13/05/2019 ************************************************************/ #include <stdio.h> #include <conio.h> #include <stdlib.h> #include <memory.h> #define N 100 #define M 100 void ImportData(int[][M], int, int, char*); void PrintMatrix(

vncoding.net

[C/C++] Liệt kê các dòng có tổng dòng lớn nhất trong ma trận

Yêu cầu: Liệt kê các dòng có tổng dòng lớn nhất trong ma trận Thuật toán: 1. Allocate vùng nhớ kích thước bằng số hàng ma trận để lưu tổng các phần tử trong mỗi hàng 2. Tính tổng các phần tử trong mỗi hàng và lưu vào memory trỏ bởi con trỏ *sum 3. Duyệt mảng sum để tìm giá trị lớn nhất của mảng sum 4. Đếm số

vncoding.net

[C/C++] Liệt kê các cột nhiều chữ số nhất trong ma trận số nguyên

Yêu cầu: Liệt kê các cột nhiều chữ số nhất trong ma trận số nguyên Thuật toán: 1. Allocate vùng nhớ chứa số lượng kí tự trong mỗi cột ma trận 2. Đếm số lượng chữ số trong mỗi cột 3. Duyệt mảng digit_cnt để tìm cột có số lượng chữ số nhiều nhất 4. Đếm số lượng cột có nhiều chữ số nhất 5. Lưu số lượng cột

vncoding.net

[C/C++] Tìm giá trị xuất hiện nhiều nhất trong ma trận số thực

Yêu cầu: Tìm giá trị xuất hiện nhiều nhất trong ma trận số thực Thuật toán: 1. Cấp phát 1 mảng struct gồm có 2 trường (arr: lưu giá trị phần tử trong ma trận, cnt: lưu số lần xuất hiện phần tử trong ma trận) typedef struct arrcnt { float arr; int cnt; }ARR_CNT; 2. Duyệt ma trận để tìm số lần xuất hiện của mỗi phần tử trong

vncoding.net

[C/C++] Tìm chữ số xuất hiện nhiều nhất trong ma trận số nguyên

Yêu cầu: Tìm chữ số xuất hiện nhiều nhất trong ma trận số nguyên Ví dụ: cho ma trận 34 45 12 19 30 29 36 20 12 33 37 38 Chữ số xuất hiện nhiều nhất: 3 Thuật toán: 1. Khai báo struct để lưu chữ số và số lượng chữ số xuất hiện typedef struct digitcnt { int digit; int cnt; }DIGIT_CNT; 2. Tách chữ số trong phần

vncoding.net

[C/C++] Đếm giá trị nhỏ nhất trong ma trận số nguyên

Yêu cầu: Đếm giá trị nhỏ nhất trong ma trận số nguyên Thuật toán: Gồm có 2 bước: – Bước 1: Tìm giá trị nhỏ nhất trong ma trận – Bước 2: Đếm số lượng giá trị nhỏ nhất Code: /******Count the number of minimum value in matrix********** *Author: vncoding *Date : 11/05/2019 ************************************************************/ #include <stdio.h> #include <conio.h> #include <stdlib.h> #define

vncoding.net

[C/C++] Liệt kê các dòng giảm dần trong ma trận số thực

Yêu cầu: Liệt kê các dòng giảm dần trong ma trận số thực Thuật toán: 1. Viết hàm nhập dữ liệu vào ma trận 2. Viết hàm FindDescendingRow() tìm chỉ số hàng giảm dần trong ma trận – Duyệt các phần tử trên 1 hàng – So sánh các phần tử trong 1 hàng, nếu không thỏa mãn điều kiện phần tử trước lớn hơn phần tử phía sau, gán

vncoding.net

[C/C++] Liệt kê chỉ số các dòng chứa toàn giá trị chẵn trong ma trận số nguyên

Yêu cầu: Liệt kê chỉ số các dòng chứa toàn giá trị chẵn trong ma trận số nguyên Thuật toán: 1. Viết hàm nhập dữu liệu vào ma trận 2. Viết hàm FindEvenRow() trả về mảng chứa các dòng chẵn Code: #include <stdio.h> #include <conio.h> #include <stdlib.h> #include <string.h> #define N 100 #define M 100 void ImportData(int[

vncoding.net

[C/C++] Kiểm tra 1 cột trong ma trận có giảm dần không

Yêu cầu: Kiểm tra 1 cột trong ma trận có giảm dần không Thuật toán: 1. Viết hàm nhập dữ liệu vào ma trận 2. Viết hàm kiểm tra 1 cột trong ma trận có giảm dần hay không isDescendingCol(float A[][100], int nRow, int nCol, int sCol); – Duyệt các phần tử cột sCol A[iRow][sCol] và kiểm tra các phần tử có giảm dần không? Code: /************Descending

vncoding.net

[C/C++] Kiểm tra các giá trị trong ma trận có giảm dần theo dòng và cột không

Yêu cầu: Kiểm tra các giá trị trong ma trận có giảm dần theo dòng và cột không. Ví dụ: ma trận sau giảm dần theo hàng và cột 87 75 64 62 46 40 33 28 20 18 15 10 Thuật toán: 1. Viết hàm nhập dữ liệu ma trận 2. Viết hàm isDescendingMatrix() kiểm tra ma trận giảm dần theo cột và hàng – Kiểm tra tất cả

vncoding.net

[C/C++] Kiểm tra một hàng trong ma trận có tăng dần hay không

Yêu cầu: Kiểm tra một hàng trong ma trận có tăng dần hay không Thuật toán: 1. Viết hàm nhập dữ liệu vào ma trận 2. Viết hàm kiểm tra 1 hàng trong ma trận có tăng dần hay không isAscendingRow(float A[][100], int nRow, int nCol, int sRow); – Duyệt các phần tử dòng sRow A[sRow][iCol] và kiểm tra các phần tử đang tăng dần không?

vncoding.net

[C/C++] Kiểm tra ma trận số nguyên có tồn tại chữ số lẻ không

Yêu cầu: Kiểm tra ma trận số nguyên có tồn tại chữ số lẻ không Thuật toán: 1. Viết hàm nhập dữ liệu vào ma trận nguyên 2. Viết hàm kiểm tra số nguyên có chứa chữ số lẻ (isOddDigits()) 3. Viết hàm kiểm tra ma trận có chứa chữ số lẻ không (isOddDigitsInMatrix()) – Duyệt các phần tử trong ma trận – Gọi hàm isOddDigits(A[iRow][iCol]) để

vncoding.net

[C/C++] Tính tổng các phần tử cực trị trong ma trận số thực

Yêu cầu: Tính tổng các phần tử cực trị trong ma trận số thực. Một phần tử được gọi là cực trị khi nó lớn hơn các phần tử xung quanh hoặc nhỏ hơn các phần tử xung quanh. Thuật toán: 1. Viết hàm nhập giá trị vào ma trận 2. Viết hàm đếm phần tử cực trị trong ma trận – Duyệt từng phần của ma trận – So sánh phần

vncoding.net

[C/C++] Đếm số lượng giá trị có trong ma trận số thực

Yêu cầu: Đếm số lượng giá trị có trong ma trận số thực. Lưu ý: Nếu ma trận có k phẩn tử (k>1) trong ma trận bằng nhau thì ta chỉ tính là 1. Thuật toán: 1. Viết hàm nhập giá trị vào ma trận 2. Viết hàm đếm số phần tử khác nhau ở trong ma trận – Cấp phát động mảng 1 chiều pVal kiểu float để

vncoding.net

[C/C++] Đếm phần tử cực trị trong mảng số thực

Yêu cầu: Đếm phần tử cực trị trong mảng số thực. Phần tử được gọi là cực trị nếu nó lớn hơn phần tử xung quanh hoặc nhỏ hơn phần tử xung quanh Thuật toán: 1. Viết hàm nhập giá trị vào ma trận 2. Viết hàm đếm phần tử cực trị trong ma trận – Duyệt từng phần của ma trận – So sánh phần tử hiện tại A[

vncoding.net

[C/C++] Đếm số phần tử dương trên biên ma trận số thực

Yêu cầu: Đếm số phần tử dương trên biên ma trận số thực Thuật toán: 1. Viết hàm nhập vào ma trận số thực 2. Viết hàm đếm số phần tử dương trên biên ma trận số thực Code: /****Count positive elements at boundary of matrix********** *Author: vncoding *Date : 31/03/2019 ************************************************************/ #include <stdio.h> #include <conio.h> #include <stdlib.h> #define N 100

vncoding.net

[C/C++] Đếm số chữ số trong ma trận các số nguyên dương

Yêu cầu: Đếm số chữ số trong ma trận các số nguyên dương Thuật toán: 1. Viết hàm nhập vào ma trận 2. Viết hàm đếm số lượng chữ số của 1 số CntDigits() 3. Viết hàm duyệt tất cả các phần tử của ma trận, gọi đến hàm CntDigits(). Code: /*********Average of positive elements in matrix************* *Author: vncoding *Date : 31/03/2019 ************************************************************/ #include <stdio.h> #include <

vncoding.net

[C/C++] Viết hàm đếm số phần tử dương trong ma trận số thực

Yêu cầu: Viết hàm đếm số phần tử dương trong ma trận số thực Thuật toán: 1. Viết hàm nhập vào ma trận số thực 2. Viết hàm đếm số phần tử dương trong ma trận số thưc Code: /*********Average of positive elements in matrix************* *Author: vncoding *Date : 31/03/2019 ************************************************************/ #include <stdio.h> #include <conio.h> #include <stdlib.h> #define N 100 #define