vncoding.net

[C/C++] Dịch xuống xoay vòng các hàng trong ma trận

Yêu cầu: Dịch xuống xoay vòng các hàng trong ma trận. Ví dụ: cho ma trận 12 11 22 30 21 89 22 33 11 29 43 78 23 44 66 96 Ma trận được dịch xuống xoay vòng 23 44 66 96 12 11 22 30 21 89 22 33 11 29 43 78 Thuật toán: 1,2. Cấp phát 1 mảng 1 chiều để lưu hàng cuối cùng trong ma trận 3. Shift dòng n vào dòng n+1 (n = 0 ~...

vncoding.net

[C/C++] Liệt kê các dòng có tổng dòng lớn nhất trong ma trận

Yêu cầu: Liệt kê các dòng có tổng dòng lớn nhất trong ma trận Thuật toán: 1. Allocate vùng nhớ kích thước bằng số hàng ma trận để lưu tổng các phần tử trong mỗi hàng 2. Tính tổng các phần tử trong mỗi hàng và lưu vào memory trỏ bởi con trỏ *sum 3. Duyệt mảng sum để tìm giá trị lớn nhất của mảng sum 4. Đếm...

vncoding.net

[C/C++] Tìm giá trị xuất hiện nhiều nhất trong ma trận số thực

Yêu cầu: Tìm giá trị xuất hiện nhiều nhất trong ma trận số thực Thuật toán: 1. Cấp phát 1 mảng struct gồm có 2 trường (arr: lưu giá trị phần tử trong ma trận, cnt: lưu số lần xuất hiện phần tử trong ma trận) typedef struct arrcnt { float arr; int cnt; }ARR_CNT; 2. Duyệt ma trận để tìm số lần xuất hiện...

vncoding.net

[C/C++] Tìm chữ số xuất hiện nhiều nhất trong ma trận số nguyên

Yêu cầu: Tìm chữ số xuất hiện nhiều nhất trong ma trận số nguyên Ví dụ: cho ma trận 34 45 12 19 30 29 36 20 12 33 37 38 Chữ số xuất hiện nhiều nhất: 3 Thuật toán: 1. Khai báo struct để lưu chữ số và số lượng chữ số xuất hiện typedef struct digitcnt { int digit; int cnt; }DIGIT_CNT; 2. Tách chữ số trong phần...

vncoding.net

[C/C++] Liệt kê các dòng giảm dần trong ma trận số thực

Yêu cầu: Liệt kê các dòng giảm dần trong ma trận số thực Thuật toán: 1. Viết hàm nhập dữ liệu vào ma trận 2. Viết hàm FindDescendingRow() tìm chỉ số hàng giảm dần trong ma trận – Duyệt các phần tử trên 1 hàng – So sánh các phần tử trong 1 hàng, nếu không thỏa mãn điều kiện phần tử trước lớn hơn...

vncoding.net

[C/C++] Kiểm tra ma trận số nguyên có tồn tại chữ số lẻ không

Yêu cầu: Kiểm tra ma trận số nguyên có tồn tại chữ số lẻ không Thuật toán: 1. Viết hàm nhập dữ liệu vào ma trận nguyên 2. Viết hàm kiểm tra số nguyên có chứa chữ số lẻ (isOddDigits()) 3. Viết hàm kiểm tra ma trận có chứa chữ số lẻ không (isOddDigitsInMatrix()) – Duyệt các phần tử trong ma trận –...

vncoding.net

[C/C++] Đếm số chữ số trong ma trận các số nguyên dương

Yêu cầu: Đếm số chữ số trong ma trận các số nguyên dương Thuật toán: 1. Viết hàm nhập vào ma trận 2. Viết hàm đếm số lượng chữ số của 1 số CntDigits() 3. Viết hàm duyệt tất cả các phần tử của ma trận, gọi đến hàm CntDigits(). Code: /*********Average of positive elements in matrix************* *Author: vncoding *Date :...