vncoding.net

[C/C++] Dịch xuống xoay vòng các hàng trong ma trận

Yêu cầu: Dịch xuống xoay vòng các hàng trong ma trận. Ví dụ: cho ma trận 12 11 22 30 21 89 22 33 11 29 43 78 23 44 66 96 Ma trận được dịch xuống xoay vòng 23 44 66 96 12 11 22 30 21 89 22 33 11 29 43 78 Thuật toán: 1,2. Cấp phát 1 mảng 1 chiều để lưu hàng cuối cùng trong ma trận 3. Shift dòng n vào dòng n+1 (n = 0 ~...

vncoding.net

[C/C++] Liệt kê các dòng có tổng dòng lớn nhất trong ma trận

Yêu cầu: Liệt kê các dòng có tổng dòng lớn nhất trong ma trận Thuật toán: 1. Allocate vùng nhớ kích thước bằng số hàng ma trận để lưu tổng các phần tử trong mỗi hàng 2. Tính tổng các phần tử trong mỗi hàng và lưu vào memory trỏ bởi con trỏ *sum 3. Duyệt mảng sum để tìm giá trị lớn nhất của mảng sum 4. Đếm...

vncoding.net

[C/C++] Liệt kê các cột nhiều chữ số nhất trong ma trận số nguyên

Yêu cầu: Liệt kê các cột nhiều chữ số nhất trong ma trận số nguyên Thuật toán: 1. Allocate vùng nhớ chứa số lượng kí tự trong mỗi cột ma trận 2. Đếm số lượng chữ số trong mỗi cột 3. Duyệt mảng digit_cnt để tìm cột có số lượng chữ số nhiều nhất 4. Đếm số lượng cột có nhiều chữ số nhất 5. Lưu...

vncoding.net

[C/C++] Tìm giá trị xuất hiện nhiều nhất trong ma trận số thực

Yêu cầu: Tìm giá trị xuất hiện nhiều nhất trong ma trận số thực Thuật toán: 1. Cấp phát 1 mảng struct gồm có 2 trường (arr: lưu giá trị phần tử trong ma trận, cnt: lưu số lần xuất hiện phần tử trong ma trận) typedef struct arrcnt { float arr; int cnt; }ARR_CNT; 2. Duyệt ma trận để tìm số lần xuất hiện...

vncoding.net

[C/C++] Tìm chữ số xuất hiện nhiều nhất trong ma trận số nguyên

Yêu cầu: Tìm chữ số xuất hiện nhiều nhất trong ma trận số nguyên Ví dụ: cho ma trận 34 45 12 19 30 29 36 20 12 33 37 38 Chữ số xuất hiện nhiều nhất: 3 Thuật toán: 1. Khai báo struct để lưu chữ số và số lượng chữ số xuất hiện typedef struct digitcnt { int digit; int cnt; }DIGIT_CNT; 2. Tách chữ số trong phần...

vncoding.net

[C/C++] Liệt kê các dòng giảm dần trong ma trận số thực

Yêu cầu: Liệt kê các dòng giảm dần trong ma trận số thực Thuật toán: 1. Viết hàm nhập dữ liệu vào ma trận 2. Viết hàm FindDescendingRow() tìm chỉ số hàng giảm dần trong ma trận – Duyệt các phần tử trên 1 hàng – So sánh các phần tử trong 1 hàng, nếu không thỏa mãn điều kiện phần tử trước lớn hơn...

vncoding.net

[C/C++] Liệt kê chỉ số các dòng chứa toàn giá trị chẵn trong ma trận số nguyên

Yêu cầu: Liệt kê chỉ số các dòng chứa toàn giá trị chẵn trong ma trận số nguyên Thuật toán: 1. Viết hàm nhập dữu liệu vào ma trận 2. Viết hàm FindEvenRow() trả về mảng chứa các dòng chẵn Code: #include <stdio.h> #include <conio.h> #include <stdlib.h> #include <string.h> #define N 100 #define M 100 void...

vncoding.net

[C/C++] Kiểm tra 1 cột trong ma trận có giảm dần không

Yêu cầu: Kiểm tra 1 cột trong ma trận có giảm dần không Thuật toán: 1. Viết hàm nhập dữ liệu vào ma trận 2. Viết hàm kiểm tra 1 cột trong ma trận có giảm dần hay không isDescendingCol(float A[][100], int nRow, int nCol, int sCol); – Duyệt các phần tử cột sCol A[iRow][sCol] và kiểm tra các phần tử có giảm dần...

vncoding.net

[C/C++] Kiểm tra các giá trị trong ma trận có giảm dần theo dòng và cột không

Yêu cầu: Kiểm tra các giá trị trong ma trận có giảm dần theo dòng và cột không. Ví dụ: ma trận sau giảm dần theo hàng và cột 87 75 64 62 46 40 33 28 20 18 15 10 Thuật toán: 1. Viết hàm nhập dữ liệu ma trận 2. Viết hàm isDescendingMatrix() kiểm tra ma trận giảm dần theo cột và hàng – Kiểm tra tất cả các hàng xem có...

vncoding.net

[C/C++] Kiểm tra một hàng trong ma trận có tăng dần hay không

Yêu cầu: Kiểm tra một hàng trong ma trận có tăng dần hay không Thuật toán: 1. Viết hàm nhập dữ liệu vào ma trận 2. Viết hàm kiểm tra 1 hàng trong ma trận có tăng dần hay không isAscendingRow(float A[][100], int nRow, int nCol, int sRow); – Duyệt các phần tử dòng sRow A[sRow][iCol] và kiểm tra các phần tử đang tăng dần...

vncoding.net

[C/C++] Kiểm tra ma trận số nguyên có tồn tại chữ số lẻ không

Yêu cầu: Kiểm tra ma trận số nguyên có tồn tại chữ số lẻ không Thuật toán: 1. Viết hàm nhập dữ liệu vào ma trận nguyên 2. Viết hàm kiểm tra số nguyên có chứa chữ số lẻ (isOddDigits()) 3. Viết hàm kiểm tra ma trận có chứa chữ số lẻ không (isOddDigitsInMatrix()) – Duyệt các phần tử trong ma trận –...

vncoding.net

[C/C++] Đếm các giá trị yên ngựa trong ma trận

Yêu cầu: Đếm các giá trị yên ngựa trong ma trận. Phần tử “yên ngựa” là phần tử lớn nhất trên hàng và nhỏ nhất trên cột trong ma trận Ví dụ: cho ma trận 12 32 34 90 1 31 30 5 4 33 20 44 3 34 35 23 Phần tử 31 là phần tử “yên ngựa” Thuật toán: 1. Viết hàm nhập vào ma trận số thực 2. Viết hàm...

vncoding.net

[C/C++] Tính tổng các phần tử cực trị trong ma trận số thực

Yêu cầu: Tính tổng các phần tử cực trị trong ma trận số thực. Một phần tử được gọi là cực trị khi nó lớn hơn các phần tử xung quanh hoặc nhỏ hơn các phần tử xung quanh. Thuật toán: 1. Viết hàm nhập giá trị vào ma trận 2. Viết hàm đếm phần tử cực trị trong ma trận – Duyệt từng phần của ma trận – So...

vncoding.net

[C/C++] Đếm số lượng giá trị có trong ma trận số thực

Yêu cầu: Đếm số lượng giá trị có trong ma trận số thực. Lưu ý: Nếu ma trận có k phẩn tử (k>1) trong ma trận bằng nhau thì ta chỉ tính là 1. Thuật toán: 1. Viết hàm nhập giá trị vào ma trận 2. Viết hàm đếm số phần tử khác nhau ở trong ma trận – Cấp phát động mảng 1 chiều pVal kiểu float để lưu giá...

vncoding.net

[C/C++] Đếm phần tử cực trị trong mảng số thực

Yêu cầu: Đếm phần tử cực trị trong mảng số thực. Phần tử được gọi là cực trị nếu nó lớn hơn phần tử xung quanh hoặc nhỏ hơn phần tử xung quanh Thuật toán: 1. Viết hàm nhập giá trị vào ma trận 2. Viết hàm đếm phần tử cực trị trong ma trận – Duyệt từng phần của ma trận – So sánh phần...

vncoding.net

[C/C++] Đếm số lượng phần tử cực đại trong ma trận số thực

Yêu cầu: Đếm số lượng phần tử cực đại trong ma trận số thực. Một phần tử được gọi là cực đại khi nó lớn hơn các phần tử xung quanh. Ví dụ: 2 9 8 3 0 1 5 7 6 7 2 4 6 9 1 “5” có phần tử xung quanh là 1, 9, 7 và 4 “2” có phần tử xung quanh là 1 và 9 Số lượng phần tử cực đại là: 3 (gồm có...

vncoding.net

[C/C++] Đếm số chữ số trong ma trận các số nguyên dương

Yêu cầu: Đếm số chữ số trong ma trận các số nguyên dương Thuật toán: 1. Viết hàm nhập vào ma trận 2. Viết hàm đếm số lượng chữ số của 1 số CntDigits() 3. Viết hàm duyệt tất cả các phần tử của ma trận, gọi đến hàm CntDigits(). Code: /*********Average of positive elements in matrix************* *Author: vncoding *Date :...