vncoding.net vncoding.net

[C/C++] Liệt kê chỉ số các dòng chứa toàn giá trị chẵn trong ma trận số nguyên

Yêu cầu: Liệt kê chỉ số các dòng chứa toàn giá trị chẵn trong ma trận số nguyên Thuật toán: 1. Viết hàm nhập dữu liệu vào ma trận 2. Viết hàm FindEvenRow() trả về mảng chứa các dòng chẵn Code: #include <stdio.h> #include <conio.h> #include <stdlib.h> #include <string.h> #define N 100 #define M 100 void ImportData(int[][M], int, int, char*); void...

vncoding.net vncoding.net

[C/C++] Đếm số chữ số trong ma trận các số nguyên dương

Yêu cầu: Đếm số chữ số trong ma trận các số nguyên dương Thuật toán: 1. Viết hàm nhập vào ma trận 2. Viết hàm đếm số lượng chữ số của 1 số CntDigits() 3. Viết hàm duyệt tất cả các phần tử của ma trận, gọi đến hàm CntDigits(). Code: /*********Average of positive elements in matrix************* *Author: vncoding *Date :...