codehub.vn codehub.vn

Làm thế nào để đặt lại mật khẩu gốc MySQL hoặc MariaDB của bạn trên Ubuntu 18.04

Giới thiệu Quên mật khẩu xảy ra với những điều tốt nhất của chúng tôi. Nếu bạn quên hoặc mất nguồn gốc mật khẩu cho cơ sở dữ liệu MySQL hoặc MariaDB của bạn, bạn vẫn có thể truy cập và đặt lại mật khẩu nếu bạn có quyền truy cập vào máy chủ và tài khoản người dùng sudo đặc quyền. Chú thích: Trong cài đặt Ubuntu 18.04 mới, cấu...