viblo.asia viblo.asia

Tìm hiểu về một số method trong Laravel Collection

Xin chào mọi người. Hôm nay mình xin giới thiệu một số phương thức xử lý với Collection trong Laravel mà chúng ta hay gặp. Mình xin được bắt đầu luôn nhé. Collection thật sự gần gũi với chúng ta. Bằng chứng là khi bạn chỉ cần xử lý một câu đơn giản như sau thì dữ liệu trả về sẽ là một collection: $users =...

viblo.asia viblo.asia

Một vài lưu ý khi sử dụng Nuxt.js

Mở đầu Xin chào tất cả mọi người, hôm này mình sẽ chia sẻ một số lưu ý khi sử dụng Nuxt.js. Một framework xây dựng ứng dựng Vue.js. Để hiểu rõ hơn về Nuxt.js, bạn có thể xem thêm tại đây. Mình xin được bắt đầu luôn nhé. Nội dung 1. Sử dụng phương thức asyncData không đúng. Khi mới bắt đầu tiếp xúc với Nuxt.js, mình có biết đến method...

viblo.asia viblo.asia

Tìm hiểu về Nuxt.js

Mục lục Giới thiệu Cài đặt Các khái niệm về SSR, SEO khi làm việc với Nuxt.js Tìm hiểu về cấu trúc thư mục Routing and Route Protection Method AsyncData và fetch Import dependencies Source code Nội dụng Giới thiệu Xin chào tất cả mọi người, hôm nay mình sẽ giới thiệu về một framework. Đó là Nuxt.js, một framework sử dụng để xây dựng các ứng dụng từ...

viblo.asia viblo.asia

Sử dụng Fractal - Transformer trong Laravel - Phần 1

Mở đầu Khởi tạo project composer create-project --prefer-dist laravel/laravel laravel_transformer Tạo database và migration Ở đây mình tạo database là laravel_transformer Tiếp theo, tạo migration: php artisan make:migration create_post_table php artisan make:migration update_table_users --table="users" Mình sẽ tạo thêm 1 bảng posts và update thêm 1 số trường của bảng users. Migration của...