viblo.asia viblo.asia

Các loại dữ liệu trong Hive

Trong phần này chúng ta sẽ tìm hiểu qua những loại dữ liệu có liên quan đến tạo bảng ở trong Hive. Toàn bộ kiểu dữ liệu trong Hive được chia thành 4 loại như sau: Column types Literals Null Values Complex Types Column Types Được sử dụng để làm kiểu dữ liệu của những cột trong Hive. Chúng bao gồm: Kiểu nguyên Các dữ liệu kiểu nguyên có thể được...