viblo.asia viblo.asia

Các toán tử tích hợp trong Hive (Built-in Operators)

Chương này giải thích các toán tử tích hợp của Hive. Có bốn loại toán tử trong Hive: Toán tử quan hệ Toán tử số học Toán tử logic Toán tử phức tạp 1. Relational Operators - Toán tử quan hệ Các toán tử này được sử dụng để so sánh hai toán hạng. Bảng sau đây mô tả các toán tử quan hệ có sẵn trong Hive: Toán tử Toán hạng Mô tả A = B Tất...

viblo.asia viblo.asia

Phân vùng trong Hive

Sau khi kết thúc seri hướng dẫn thao tác cơ bản với table trong Hive, ta cùng đến với bài hướng dẫn về việc phân vùng trong Hive, bài này có sử dụng các bước thao tác cơ bản với table nên khá là dễ, cùng theo dõi nhé. Hive tổ chức các bảng thành các phân vùng. Đó là một cách chia bảng thành các phần liên quan dựa trên các giá trị của các cột...

viblo.asia viblo.asia

Cách thao tác với Database trong Hive

Đã là bài viết thứ tư trong series về Hive rồi, bài viết này chúng mình hãy dùng tìm hiểu về cách thao tác với cơ sở dữ liệu trong Hive nhé ^^ 1. Tạo database Hive là một công nghệ cơ sở dữ liệu có thể xác định cơ sở dữ liệu và bảng để phân tích dữ liệu có cấu trúc. Chủ đề cho phân tích dữ liệu có cấu trúc là lưu trữ dữ liệu theo...

viblo.asia viblo.asia

Các loại dữ liệu trong Hive

Trong phần này chúng ta sẽ tìm hiểu qua những loại dữ liệu có liên quan đến tạo bảng ở trong Hive. Toàn bộ kiểu dữ liệu trong Hive được chia thành 4 loại như sau: Column types Literals Null Values Complex Types Column Types Được sử dụng để làm kiểu dữ liệu của những cột trong Hive. Chúng bao gồm: Kiểu nguyên Các dữ liệu kiểu nguyên có thể được...